Z dniem 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832) weszły w życie przepisy dotyczące możliwości przyznawania członkom rodzin wielodzietnych elektronicznej Karty Dużej Rodziny, która będzie miała formę aplikacji na smartfony. Zmiany dotyczą między innymi zakresu oraz sposobu składania wniosków o wydanie karty.

Tekst rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 2449) zostało umieszczone na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/prawo/, natomiast nowy wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu wraz z załącznikami został umieszczony w miejsce dotychczasowych wzorów w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/.

Wraz z wzorami wniosku i załączników załączono również objaśnienia do tych wzorów, uwzględniające w szczególności zmiany wynikające z możliwości wnioskowania o nową formę Karty Dużej Rodziny – elektroniczną.

Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w Module Obsługi Kart w SI KDR. Analogicznie do wniosku zostanie dodany nowy rodzaj wniosku - "wnoszę o przyznanie dodatkowej formy Karty Dużej Rodziny (członek rodziny wielodzietnej posiada ważną Kartę w formie tradycyjnej albo elektronicznej)" oraz checkboxy do zaznaczenia formy Karty – "tradycyjna" i "elektroniczna".

W przypadku wnioskowania o dodatkową formę Karty dla osoby, która posiada ważną Kartę tradycyjną nie będzie konieczne podawanie przez wnioskodawcę oraz wypełnianie w SI KDR pól dotyczących np. niepełnosprawności lub planowanego terminu ukończenia nauki. SI KDR nie będzie wymuszało wyznaczenia terminu ważności Karty, ponieważ ten został już wyznaczony przy przyznaniu obecnie posiadanej Karty.

Należy pamiętać, że przyznana nowa forma Karty będzie miała ten sam numer, co dotychczas posiadana Karta. Będzie to widoczne w zakładce "Zarządzanie kartami". Każda Karta nadal będzie widoczna na jednym pasku, ale pod jednym numerem będą widoczne dwa statusy – osobny dla Karty elektronicznej i osobny dla Karty tradycyjnej.

W przypadku wnioskowania o Kartę w formie elektronicznej, dla każdego członka rodziny, dla którego będzie wnioskowana Karta elektroniczna, konieczne będzie wypełnienie załącznika ZKDR-04- Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Załącznik ten wnioskodawca wypełnia dla każdej osoby, dla której wnosi o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej (lub obu form Karty). W załączniku tym podaje się numer telefonu komórkowego (musi to być telefon zarejestrowany w Polsce) oraz adres poczty elektronicznej. Na numer telefonu podany w tym załączniku wysłana zostanie wiadomość SMS z hasłem jednorazowym do aplikacji mKDR umożliwiającej korzystanie z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej, a na adres e-mail – numer Karty tego członka rodziny (który będzie jednocześnie loginem do aplikacji mKDR) oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację – Google Play dla urządzeń działających w systemie Android lub App Store dla urządzeń działających w systemie IOS. Jeżeli wnioskodawca wnioskuje o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej dla członka rodziny, który nie posiada telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, może podać numer telefonu i adres e-mail innego członka rodziny (np. rodzica).

Ponadto w załączniku ZKDR-04 można podać również, jakie osoby będą mogły wyświetlać Kartę Dużej Rodziny danego członka rodziny. Na przykład dla dziecka można zaznaczyć, że ono, jako właściciel Karty, będzie mogło wizualizować ją na swoim urządzeniu, ale również wskazać rodziców, podając ich imiona, nazwiska, daty urodzenia
i numery PESEL (lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość). Rodzic po zalogowaniu się do aplikacji będzie mógł wtedy wyświetlić oprócz swojej Karty, również Kartę tego dziecka. Rodzic będzie mógł wyświetlać Karty wszystkich członków rodziny (jeżeli w załącznikach ZKDR-04 wypełnianych dla członków rodziny, wskazano tego rodzica jako osobę uprawnioną do wyświetlania Kart tych osób). Dziecko nie będzie mogło wyświetlać Kart innych członków rodziny – jedynie swoją własną.

W SI KDR przy zaznaczeniu, że dla danego członka rodziny wniosek dotyczy Karty
w formie elektronicznej, uaktywnią się pola w części "Informacje dotyczące karty elektronicznej" – wpisuje się tam adres e-mail, numer telefonu oraz wybiera się osoby uprawnione do wyświetlania Karty tego członka rodziny – można wybrać właściciela Karty, jak również osobę, dla której jako rolę osoby w rodzinie wybrano "rodzic" lub "małżonek rodzica". Właściciela Karty można dodać odrębnym przyciskiem, natomiast aby dodać rodzica lub małżonka, wystarczy wpisać PESEL tej osoby – jeśli była już wprowadzona do SI KDR, system sam ją odszuka i podstawi jej dane.

Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dodatkowej formy Karty, należy pamiętać,
że podlega on rozpatrzeniu na takiej samej zasadzie, jak każdy inny rodzaj wniosku. Ponadto szczególnie istotne jest, aby pamiętać, że po przyznaniu dodatkowej formy Karty, Karta ta nie trafi od razu do członka rodziny wielodzietnej, tylko do zakładki "do zamówienia". Karty elektroniczne zamawia się w taki sam sposób, jak karty tradycyjne. Zamówienie należy złożyć także w sytuacji, gdy członek rodziny wielodzietnej posiada już Kartę tradycyjną – SI KDR nie wyśle wówczas drugiego zamówienia na Kartę tradycyjną, a jedynie zamówienie na Kartę elektroniczną. Natomiast w przypadku, gdy wniosek dotyczył przyznania obu form Karty, zamówienie na Kartę obejmie obydwie jej formy.


Po zamówieniu Karty elektronicznej, w przeciągu kilku minut do członka rodziny wielodzietnej zostaną wysłane dane do logowania. Jeżeli zamówienie dotyczyło obu form Karty, członek rodziny wielodzietnej będzie mógł od razu korzystać z aktywnej Karty elektronicznej – także w czasie, w którym Karta tradycyjna będzie w produkcji.

W związku z powyższym konieczne jest, aby pamiętać o jak najszybszym zamawianiu Kart po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, który obejmował Karty elektroniczne – wówczas członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli od razu korzystać ze swoich uprawnień. Zaniechanie zamówienia Karty w formie elektronicznej może stanowić przesłankę do złożenia skargi na bezczynność organu.

Należy również pamiętać, że unieważnienie lub anulowanie Karty będzie dotyczyło obu jej form. Na przykład w sytuacji, gdy członek rodziny wielodzietnej zgubi swoją Kartę
i zawnioskuje o duplikat, po unieważnieniu Karty, jej właściciel nie zaloguje się już na ten numer Karty w aplikacji mKDR – dopiero po przyznaniu duplikatu (jeżeli zawnioskuje
o duplikat w formie elektronicznej) otrzyma nowe dane do logowania – loginem będzie wtedy nowy numer Karty.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017 r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne w przypadku gdy złożą wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (w postaci elektronicznej) do dnia 31 grudnia 2019 r. Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie,
a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 10 zł, duplikat karty 11 zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotuje w najbliższym czasie rozbudowany materiał informacyjny dotyczący Karty Dużej Rodziny i opublikuje go na swojej stronie internetowej.

Jednocześnie proszę, aby w razie pytań członków rodzin wielodzietnych, poinformować jakie kroki muszą podjąć, aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny:

1. złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu Emp@tia, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,

2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia),

3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,

spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

Od 1 stycznia 2019 r. Kartę Dużej Rodziny będą mogli uzyskać również rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych