W Siedlcach wprowadzono Programy

"3+ Siedlecka Duża Rodzina" oraz "Senior 65+"

Program "3+ Siedlecka Duża Rodzina" ma na celu:
1) kształtowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych,
2) wspieranie rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych,
3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych,
4) poprawę warunków życia rodzin wielodzietnych.

Od 1 stycznia 2016 r. dokumentem potwierdzającym uprawnienia do korzystania z systemu ulg w ramach Programu "3+ Siedlecka Duża Rodzina" będzie ogólnopolska Karta Dużej Rodziny.

Spersonalizowane Karty Dużej Rodziny są wydawane członkom rodzin wielodzietnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014 r., poz. 1863, ze zm.).

Karta zawiera imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL, termin ważności Karty i numer Karty. Numer KDR składa się 17 cyfr, z których 7 pierwszych cyfr stanowi identyfikator gminy zamieszkania posiadacza Karty.
Uprawnionymi do udziału w Programie "3+ Siedlecka Duża Rodzina" są mieszkańcy Siedlec posiadający Kartę Dużej Rodziny, której numer zaczyna się od cyfr: 1464011, stanowiących wyróżnik Miasta Siedlce.


W programie "3+" może uczestniczyć rodzina niezależnie od osiąganego dochodu.

Warto uczestniczyć w programie, ponieważ:

- każdy członek rodziny otrzymuje imienną kartę.
- karta umożliwia korzystanie z szeregu usług, produktów objętych rabatem.


Celem Programu "Senior 65+" jest poprawa warunków życia osób starszych, podniesienie poziomu aktywności i sprawności tej grupy mieszkańców miasta poprzez zwiększenie dostępności do dóbr m.in. kultury, sportu, rekreacji, turystyki, wypoczynku i ochrony zdrowia.

Uprawnionymi do udziału w programie "65+" są osoby, które ukończyły 65 rok życia i są zameldowane na obszarze miasta Siedlce.

Karta uczestnictwa w Programie "65+" jest wydawana bezpłatnie. Karta ważna jest bezterminowo


Jak przystąpić do programów?

1. Wypełnienie wniosku.

Aby przystąpić do programu "3+", trzeba wypełnić wniosek.
To zadanie dla rodzica, który musi wypisać dane wszystkich członków rodziny oraz dołączyć odpowiednie dokumenty: zaświadczenie, legitymację lub inny dokument potwierdzający kontynuowanie nauki dziecka powyżej 18 roku życia (jeżeli takie jest w rodzinie), w przypadku rodziny zastępczej dokument potwierdzający (postanowienie sądu o sprawowaniu opieki).

Osoba zainteresowana przystąpieniem do programu "65+" powinna wypełnić wniosek.

wniosek 65+

2. Złożenie wniosku.

Wypełnione wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce. Wnioskodawca przedkłada w oryginale swój dowód osobisty oraz oryginalne dokumenty potwierdzające kontynuowanie nauki w przypadku dzieci pełnoletnich.


3. Odebranie karty.

Karty wydawane są w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, pok. 111.


Informacje praktyczne:
1. Karta jest ważna tylko z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich dokumentem takim może być ważna legitymacja szkolna.
2. Podmioty, które oferują zniżki dla posiadaczy kart, są specjalnie oznaczone.


Dodatkowe informacje:
Urząd Miasta Siedlce
Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

Skwer Niepodległości 2
08-110 Siedlce
wps@um.siedlce.pl

tel. 25 794-37-80, 25 794-37-61


wykaz partnerów SENIOR 65+ (pdf, 482kB)