W dniach od 4 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r. odbywa się drugie wyłożeniedo publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości2, w godzinach od 800 do 15oo a także na stronie www.siedlce.pl  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 listopada 2021 r. wsiedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 w Sali nr 53 o godz. 16.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dyskusja publiczna będzie transmitowana online poprzez stronę www.siedlce.pl wraz z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag poprzez połączenie telefoniczne na numer telefonu: 25 /794-39-77.

W dniu 29 listopada 2021 r. w siedzibie Urzędu w sali nr 53 oraz pod numerem telefonu: 25 /794-39-77 w godzinach od 10.00 do 16.00, dyżur autorski będzie pełnił główny projektant studium.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Siedlce w formie papierowej na adres: Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlcelub w formieelektronicznej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Siedlce e-PUAP: /0kg988ash7/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2022 r.