W tym roku obchodzimy 230. rocznicę podpisania Ustawy Rządowej z dnia 3 maja 1791 r., Konstytucji 3 Maja.

Sejm Czteroletni po burzliwej debacie 3 maja 1791 roku przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 Maja. Rzecz działa się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Była drugą na świecie i pierwszą w Europie ustawą regulującą organizację władz, prawa i obowiązki obywateli. Jej celem było ratowanie Rzeczypospolitej po I rozbiorze, którego dokonały Prusy, Austria i Rosja w 1772 roku. 

   Główne postanowienia, jakie zostały wprowadzone na mocy ustawy 3 maja 1791 r. to:

 • - naród uznawano za suwerena kraju,
 • - zniesienie wolnej elekcji,
 • - ustanowienie dziedzicznej monarchii konstytucyjnej, następcą Stanisława Augusta Poniatowskiego miał zostać Fryderyk August Wettyn,
 • - zlikwidowanie artykułów henrykowskich i pacta conventa,
 • - król miał nominalnie sprawować funkcję naczelnego wodza,
 • - monarcha miał prawo mianowania oficerów, urzędników, senatorów oraz biskupów,
 • - władca nie był odpowiedzialny przed sejmem, ale jego decyzje wymagały kontrasygnaty (potwierdzającego ich ważność podpisu) odpowiedniego ministra,
 • - wprowadzenie trójpodziału władzy na:
  •     - ustawodawczą, składającą się z izby poselskiej (w skład której wchodziło 204 posłów wybieranych na 2-letnią kadencję) i senatu (tworzonego ze 132 senatorów),
  •     - wykonawczą, tworzoną przez króla i Straż Praw (król miał przewodniczyć Straży Praw, pełnić funkcję szefa rządu i posiadać prawo inicjatywy ustawodawczej),
  •     - sądowniczą, ustanawiającą odrębne sądy dla szlachty, mieszczan i chłopów oraz Trybunał Koronny,
 • decyzje sejmu podejmowane drogą głosowania – większością głosów,
 • - zniesienie liberum veto ,
 • - obowiązek zwoływania sejmu co 2 lata (z zastrzeżeniem stałej gotowości sejmu do pojawienia się na nagłych obradach w razie takiej konieczności),
 • - zwoływanie co 25 lat specjalnego sejmu konstytucyjnego, mającego możliwość wprowadzania zmian w ustawie zasadniczej,
 • - zacieśnienie więzi między Rzeczpospolitą a Litwą poprzez zniesienie podziału na oba kraje,
 • - odebranie prawa głosu i decydowania o sprawach państwowych gołocie – szlachcie nieposiadającej ziemi,
 • - religia katolicka stawała się religią państwową, jednocześnie zachowując powszechną tolerancję religijną i wolność wyznania,
 • - zakaz zawiązywania konfederacji,
 • - zakaz posiadania prywatnych wojsk,
 • - wzięcie chłopów pod opiekę państwa.

Konstytucja była symbolem zmian, które miały zapewnić powodzenie i rozwój Rzeczpospolitej. Niestety upadła wraz z rozbiorami Polski.


W Mieście Siedlce o godzinie 10:00 w Kościele Katedralnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem J. E. ks. Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy.

Tuż po niej delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pamięci pod pomnikiem gen. Tadeusza Kościuszki na
Skwerze Tadeusza Kościuszki.

W uroczystościach uczestniczył Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik oraz Zastępca Prezydenta Robert Szczepanik.


Na uroczystości zaprosił Podlaski Społeczny Komitet Obchodów Świąt Narodowych.


Przypominamy:

godz. 13:00
Chór Miasta Siedlce w utworach patriotycznych: Hymn Polski, Gaude Mater Polonia (Raduj się, matko Polsko),
Witaj maj, trzeci maj!
(dostępne online na kanale YouTube CKiS oraz profilu facebook.com/ckis.siedlce)
(organizator CKiS) https://www.youtube.com/watch?v=CefytauhnXA


godz. 9:00, 12:00, 15:00 i 18:00
Odegranie przez trębacza hejnału „Witaj Majowa Jutrzenko”z wieży Ratusza Miejskiego zwanego „Jackiem”