Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach ogłasza nabór zgłoszeń osób niepełnosprawnych chętnych do wzięcia udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany  jest dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Miasta Siedlce.

Osoby zainteresowane wsparciem w postaci bezpłatnych usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o wypełnienie „Karty zgłoszenia
do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”,
stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia i przesłanie jej razem z kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważnego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 32.

Wzór formularzy Karty zgłoszenia można otrzymać w siedzibie MOPR lub pobrać
w formie pliku ze strony Ośrodka – www.mopr.siedlce.pl.

Zgłoszenia przyjmowane będą również w formie korespondencyjnej oraz drogą elektroniczną na adres sekretariat@mopr.siedlce.pl lub na skrzynkę epuap – adres /MOPR_Siedlce/SkrytkaESP. Wniosek można również złożyć osobiście w siedzibie MOPR w Siedlcach przy ul. Sienkiewicza 32, w godzinach 800-1200 lub poprzez wrzucenie
do skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą w godzinach 800-1600.

Usługi osobistego asystenta dla osób niepełnosprawnych będą realizowane przez Siedlecką Spółdzielnię Socjalną Caritas w Siedlcach, przy ul. Budowlanej 1.

Nabór zgłoszeń wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. W przypadku dużej liczby zgłoszeń będą one rozpatrywane według kolejności wpływu.

Cel Programu:

 • Poprawa funkcjonowania w życiu społecznym.
 • Ograniczenie skutków niepełnosprawności, stymulowanie osoby niepełnosprawnej
  do podejmowania aktywności i umożliwienie tej osobie realizowania prawa
  do niezależnego życia.
 • Umożliwienie zaangażowania się osób niepełnosprawnych w wydarzenia kulturalne, społeczne, rozrywkowe czy też sportowe.

Usługi asystenta mają polegać w szczególności na pomocy w następujących czynnościach:

 • Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez osobę niepełnosprawną miejsce (np. dom; praca; placówki oświatowe i szkoleniowe; świątynnie; placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne; gabinety lekarskie; urzędy; znajomi; rodzina; instytucje finansowe; wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itd.).
 • Wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitacje i zajęcia terapeutyczne.
 • Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji.
 • Załatwieniu spraw urzędowych;
 • Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.
 • Korzystaniu z dóbr kultury (takich jakmuzeum, teatr, kino, galeria sztuki itp.).

Do udziału w Programie zaproszonych zostanie 30 osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Miasta Siedlce, w tym: 27 osób posiadających orzeczenie
o znacznym stopniu niepełnosprawności i 3 osoby posiadające orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystenta mogą być realizowane zarówno w dni powszednie jak i weekendy oraz święta w godzinach pomiędzy 7.00 a 22.00 z zastrzeżeniem, że limit godzin usług asystenckich przypadających na jednego uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby posiadające:

 • Dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.
 • Wykształcenie przynajmniej średnie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.