Prezydent Miasta Siedlce zwany dalej Organizatorem ogłasza program wspierający lokalnych twórców i artystów i informuje o naborze projektów kulturalnych zwany dalej Konkursem.

Obszar tematyczny Konkursu to szeroko pojęta działalność kulturalna realizowana w naszym mieście. Zgłaszane projekty mogą obejmować różnorodne działania i formy z dziedziny kultury.


Zadaniem uczestników Konkursu jest stworzenie i złożenie autorskiego projektu, nigdzie wcześniej nieprezentowanego.Do Konkursu mogą przystąpić osoby pełnoletnie, zameldowane na terenie miasta Siedlce, zajmujące się profesjonalną i amatorską twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

Preferowane będą projekty o wysokiej wartości artystycznej, które przede wszystkim pozwolą korzystać z nich jak najszerszej grupie odbiorców, w tym także za pośrednictwem Internetu lub innych form publikacji zdalnej.

Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu opisane są na stronie internetowej Organizatora www.siedlce.pl w zakładce Klauzula informacyjna RODO

Terminy składania i rozpatrywania wniosków

Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 czerwca 2020 r., a rozstrzygnięcie Konkursu winno nastąpić do 30 czerwca 2020 r.

Przyjmowanie wniosków potrwa od 10 czerwca 2020 r. do 24 czerwca 2020 r.

Zadania objęte projektami powinny zostać zrealizowane najpóźniej do 30 września 2020 r.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Siedlce, Gabinet Prezydenta Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

Na kopercie należy umieścić napis „KONKURS PROJEKTÓW KULTURALNYCH 2020”

Uczestnik Konkursu może złożyć tylko jeden wniosek.

Wnioski złożone po 24 czerwca 2020 r. nie będą rozpatrywane.

Komisja Konkursowa i nagrody konkursowe

Budżet Konkursu wynosi łącznie 16 tysięcy złotych.

Organizator przewiduje przyznanie do 8 nagród finansowych w wysokości 2.000 złotych każda. Wysokości nagród podane są w kwotach brutto i zostanie z nich potrącony zryczałtowany podatek dochodowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyboru najlepszych projektów spośród zgłoszonych wniosków dokona Komisja ds. przyznawania stypendiów artystycznych w 2020 r., powołana przez Prezydenta Miasta Siedlce, w składzie:

- Chromiński Krzysztof
- Goc Tadeusz
- Nowak Tomasz
- Raczyńska Ewelina
- Wojciuk Bożena
- Wójcik Edyta

Komisja będzie oceniała wnioski w szczególności na podstawie oryginalności projektu, jego wartości artystycznej, potencjalnego zasięgu oddziaływania.

Po rozpatrzeniu wniosków Komisja przedkłada swoją decyzję Prezydentowi Miasta do akceptacji i ogłoszenia wyników Konkursu poprzez podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora.

Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Po rozstrzygnięciu Konkursu Organizator skontaktuje się z osobami nagrodzonymi drogą elektroniczną (email). Nagrodzony Wnioskodawca jest zobligowany do przekazania Organizatorowi niezbędnych danych (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer rachunku bankowego) w terminie nie dłuższym niż pięć dni od dnia otrzymania wiadomości na wskazany przez Organizatora adres elektroniczny. Nagroda wypłacana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika.

Zobowiązania wnioskodawców

Wnioskodawca zapewnia, że przedłożony projekt nie narusza obowiązujących przepisów, a w szczególności praw autorskich osób trzecich. Nie jest w żadnej swojej części kopią lub plagiatem oraz nie był wcześniej prezentowany.

Zapewnia, że w toku realizacji wydarzenia będą przestrzegane obostrzenia związane
z sytuacją pandemii COVID-19.

Uczestnicy nagrodzeni w Konkursie, po zrealizowaniu wydarzenia objętego projektem, zobowiązani są w terminie do 14 dni od jego zakończenia, albo najpóźniej do 15 października 2020 r., do przedłożenia Organizatorowi pisemnego sprawozdania z realizacji wydarzenia,pod rygorem konieczności zwrotu przekazanych środków.

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w każdym czasie,
w szczególności w wyniku wprowadzenia dodatkowych obostrzeń związanych z pandemią COVID-19.


WNIOSEK (*.doc)


Prezydent Miasta Siedlce w oparciu o rekomendację Komisji Konkursowej przyznał nagrody w Konkursie Projektów Kulturalnych 2020 nw. osobom:

Lp.

Imię i nazwisko

Kwota

1.

Przemysław Badowski-Małyszka

2.000 zł

2.

Rafał Czapliński

2.000 zł

3.

Daniel Narożnik

2.000 zł

4.

Bartosz Sawicki

2.000 zł

5.

Marlena Uziębło

2.000 zł


Siedlce, 01.07.2020 r.