W piątek 31 stycznia siedleccy radni spotkali się na 28 w tej kadencji sesji. Pierwsze w 2014 roku obrady przyniosły mieszkańcom dobre informacje, bowiem zdecydowano, że w tym roku nie będzie podwyżek za wodę i odbiór ścieków komunalnych.

Bez podwyżek

Mimo wielomilionowych inwestycji, które prowadzi siedleckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, radni zdecydowali, że w bieżącym roku nie będzie podwyżek za wodę i odbiór ścieków. Na podstawie wyników ekonomiczno finansowych za rok 2013, Spółka oszacowała, że zysk brutto przy zachowaniu dotychczasowych stawek pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa finansowego spółki. Nie wpłynie również na poziom świadczonych przez przedsiębiorstwo usług. Jest to tym bardziej dobra wiadomość, że przy wzroście inflacji, a także innych kosztów stałych w przedsiębiorstwie, mieszkańców miasta nie dotknie wzrost cen, a co za tym idzie koszty utrzymania gospodarstw domowych nie wzrosną. W tym kontekście warto również przypomnieć, że Siedlecki PWiK, realizuje jedną z największych inwestycji komunalnych w mieście, jaką jest przebudowa oczyszczalni ścieków, a także gruntowna modernizacja miejskiego systemu kanalizacji. Wartość tego projektu to ponad 160 mln zł, z czego połowa to środki pozyskane z zewnątrz.

Ceny i stawki opłat na 2014 wynoszą:

Za dostarczoną wodę

L.p.

Wyszczególnienie

Wszyscy odbiorcy usług

1.

Cena za 1 m3 dostarczonej wody w zł/m3

2,67 + podatek VAT

2.

Stawka opłaty abonamentowej za jeden odczyt i rozliczenie, bądź tylko rozliczenie należności za dostarczoną wodę w punkcie poboru / w tym rozliczenia ryczałtowe/w zł/ okres rozliczeniowy

4,50 + podatek VAT

Za odprowadzanie ścieków

Lp.

Taryfowe grupy odbiorców

Cena za 1m3 w zł/m3

1.

Odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych

1.1.

Gospodarstwa domowe w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych oraz jednostki świadczące usługi niematerialne w zakresie:

- administracji publicznej,

- ochrony zdrowia i opieki społecznej,

- edukacji i kultury,

- kultury fizycznej i sportu,

- porządku i bezpieczeństwa publicznego,

- obrony narodowej, sprawiedliwości i sądownictwa,

- pośrednictwa finansowego i ubezpieczeń

4,09 + podatek VAT

1.2.

Pozostali dostawcy

4,32 + podatek VAT

2.

Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej

Wszyscy odbiorcy usług

3,00 + podatek VAT