Odpowiedź Prezydenta Miasta Siedlce na materiał infomacyjny opublikowany w 11 wydaniu Tygodnika Siedleckiego (20-03-2024)

W związku z opublikowanym w nr 11 Tygodnika Siedleckiego z dnia 20.03.2024 r. materiałem informacyjnym pn. „Odpowiedź Starosty Siedleckiego Karola Tchórzewskiego na zarzuty Prezydenta Andrzeja Sitnika w sprawie pozbawienia Miasta Siedlce działki w Woli Suchożebrskiej” informuję, że od roku 2020 kierowałem do Starosty Siedleckiego, jako organu gospodarującego zasobem Skarbu Państwa na terenie Powiatu Siedleckiego, korespondencję dotyczącą przekazanie prawa własności lub udziału w nieruchomości położonej w obrębie Wola Suchożebrska, gmina Suchożebry, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1588/2 o pow. 13,6763 ha. zwracając uwagę na potrzebę rozbudowy wysypiska odpadów komunalnych w Woli Suchożebrskiej dla zaspokojenia potrzeb nie tylko mieszkańców Miasta Siedlce, ale również gmin Powiatu Siedleckiego.

W pismach do Starosty Siedleckiego wskazywałem, że sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów są zadaniami gminy i z olbrzymim rozczarowaniem przyjąłem informację, że Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę na przekazanie ww. nieruchomości w  drodze darowizny Powiatowi Siedleckiemu. Wojewoda zastrzegł, że w przypadku nie zrealizowania celu darowizny podlega ona odwołaniu. Po zmianie właściciela w dniu 15.06.2021 r. ponownie wystąpiłem o zgodę na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości.

Powyższe wskazuje, że sprawa dotycząca działki w Woli Suchożebrskiej nie rozpoczęła się od pisma z dnia 8.07.2021 jak mogłoby się wydawać z materiału informacyjnego. Z nieznanych mi przyczyn Starosta Siedlecki nie przedstawia pełnego faktycznego przebiegu zdarzeń.

Starosta Siedlecki zarówno w piśmie z dnia 8 lipca 2021 r. jak i na spotkaniu w dniu 2 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Siedlcach nie tylko złożył obietnicę, ale również ofertę przekazania w drodze darowizny na rzecz Miasta Siedlce udziału we własności przedmiotowej nieruchomości.

Na spotkaniu w dniu 2 września 2021 r. Starosta Siedlecki zobowiązał się do przedstawienia pisemnej koncepcji, w której Powiat Siedlecki przedstawi rozwiązania prawne dotyczące powyższego przedsięwzięcia. Wbrew twierdzeniom Starosty Siedleckiego nie opuściłem tego spotkania przed jego zakończeniem.

W dniu 10 września 2021 r. otrzymałem pismo z dnia 6 września 2021 r. podpisane przez radcę prawnego Leszka Czapskiego z Kancelarii Radcy Prawnego Leszka Czapskiego, niezawierające umocowania do działania w imieniu Powiatu Siedleckiego, określające tryb przekazania przedmiotowej nieruchomości przez Powiat Siedlecki na rzecz ZUO Sp. z o.o. w celu budowy składowiska odpadów.

W związku z powyższym, nie mogłem wymienionego pisma potraktować jako złożonego przez Starostę Siedleckiego Karola Tchórzewskiego.

Tym nie mniej, mając na uwadze pismo Starosty Siedleckiego z dnia 8 lipca 2021 r. jak i spotkanie w dniu 2 września 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, odpowiedziałem na ofertę przedstawiając swoją propozycję zawartą w piśmie z dnia 14 października 2021 r., na którą do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi.

W powyższym piśmie poddałem w wątpliwość zasadność realizacji inwestycji o wartości co najmniej kilkunastu milionów złotych na gruncie będącym jedynie przedmiotem użyczenia, a także zaproponowałem wystąpienie przez Powiat Siedlecki do Wojewody Mazowieckiego o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy darowizny polegającej na uznaniu przez Wojewodę Mazowieckiego, iż cel darowizny zostanie zrealizowany również wówczas, gdy obdarowany Powiat Siedlecki przekaże przedmiotową nieruchomość w drodze darowizny na rzecz Miasta Siedlce lub Gminy Suchożebry, a te z kolei wniosą przedmiotową nieruchomość w drodze aportu na rzecz Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o. o. z  siedzibą w Siedlcach w celu rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Woli Suchożebrskiej.

Tak więc Starosta Siedlecki mija się z prawdą informując, że Miasto Siedlce nie było zainteresowane tym przedsięwzięciem. Przecież w piśmie z dnia 11 lutego 2022 r., realizując wolę Radnych Rady Miasta Siedlce wystąpiłem do Starosty Siedleckiego z wnioskiem o przekazanie prawa własności lub udziału w nieruchomości położonej w obrębie Wola Suchożebrska, gmina Suchożebry, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka 1588/2 o pow. 13,6763 ha.

Podstawową zasadą działania administracji jest zasada pisemności. Dlatego nie znajduję żadnego uzasadnienia dla braku odpowiedzi na pismo z dnia 14 października 2021 r. Kuriozalnie brzmi w tej sytuacji informacja o podejmowanych przez Starostę Siedleckiego wezwań na łamach lokalnej prasy. Skoro w swoim piśmie zawarłem propozycję przekazania całej nieruchomości położonej we wsi Wola Suchożebrska na rzecz Miasta Siedlce to oczywistym jest, że Miasto Siedlce było zainteresowane również uzyskaniem tytułu prawnego do jej części.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż w przedstawianej przez Starostę Siedleckiego koncepcji m. in. w piśmie z dnia 8 lipca 2021 r., była brana pod uwagę również znacząca rola Zakładu Utylizacji Odpadów Spółki z o. o. z siedzibą w Siedlcach. Powyższa Spółka ostatecznie została całkowicie pominięta w przedsięwzięciu realizowanym przez Powiat Siedlecki.

ZUO Spółka z o. o. jest właścicielem infrastruktury służącej sortowaniu i przetwarzaniu odpadów komunalnych położonej w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej nieruchomości. Włączenie tego podmiotu do przedsięwzięcia byłoby zatem w pełni uzasadnione zarówno ze względu na możliwość przyspieszenia całego procesu inwestycyjnego, jak i znaczne obniżenie jego kosztów.

Ponadto wielokrotnie informowałem Starostę Siedleckiego, że budowa i utrzymanie publicznych urządzeń służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz utrzymanie wysypisk nie jest zadaniem powiatu, a zadaniem własnym gminy. Dziwi zatem inicjatywa przejęcia przedmiotowego gruntu od Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Siedleckiego jako konkurencyjna do wniosku Miasta Siedlce będącego większościowym udziałowcem ZUO Spółki z o. o. z siedzibą w Siedlcach bądź wymienionej spółki. Należy podkreślić, że ZUO Spółka z o. o. od kilkudziesięciu lat służy nie tylko mieszkańcom Miasta Siedlce, ale również gminom Powiatu Siedleckiego w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Postępowanie Starosty Siedleckiego w sprawie związanej z nieruchomością w Woli Suchożebrskiej powodujące pominięcie Miasta Siedlce w czynnościach, których inicjatorem był Powiat Siedlecki, nie znajduje logicznego, merytorycznego ani finansowego uzasadnienia.


Informacja dotycząca działań podjętych w sprawie pozyskania działki 1588/2 w Woli Suchożebrskiej o powierzchni 13,6763 ha.

Lp.

Data

Zdarzenie

1

15.02.2015

Gmina Suchożebry stała się właścicielem ww. działki w wyniku darowizny dokonanej przez Skarbu Państwa reprezentowany przez Starostę Siedleckiego. Wartość darowizny na dzień przekazania wynosiła 377.456,00zł. Od tego czasu prowadzone były rozmowy w sprawie przeznaczenia ww. działki pod działalność związaną z gospodarką odpadami.

2

12.09.2019

Wznowienie rozmów pomiędzy Gminą Suchożebry reprezentowaną przez Wójta a Miastem Siedlce reprezentowanym przez Prezydenta Miasta. Wójt Gminy Suchożebry skierował pismo informujące Prezesa ZUO o  podjęcia uchwały przez Radę Gminy Suchożebry w dn. 28.08.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału Zakładowego spółki komunalnej poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości Gminy Suchożebry. Wartość działki 1588/2 wskazana przez Wójta to 1 465 652,00 zł. We wrześniu 2019 r. został wykonany operat szacunkowy działki 1588/2 przez rzeczoznawcę majątkowego na zlecenie ZUO, gdzie nieruchomość została wyceniona na kwotę 453.000,00 zł.

3

8 i 9.04.2020

W związku z niewypełnieniem przez Gminę Suchożebry 5-letniego terminu na zrealizowanie celu darowizny nieruchomość winna zostać zwrócona Skarbowi Państwa. Stąd:

a.  8.04.2020r Zgromadzenie Wspólników ZUO podjęło uchwałę nr 20/2020 w sprawie zakupu gruntu w Woli Suchożebrskiej, która zobowiązuje prezesa Zarządu do wystąpienia do Starostwa Powiatowego w Siedlcach w przedmiotowej sprawie.

b. 8.04.2020r Prezes ZUO wystąpił do Starosty Powiatu Siedleckiego z prośbą o  przeniesienie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Wola Suchożebrska

c. 9.04.2020r Prezydent Miasta Siedlce złożył wniosek do Starosty Powiatu Siedleckiego o sprzedaż w/w nieruchomości, po przejściu prawa jej własności na rzecz Skarbu Państwa w wyniku odwołania darowizny.

4

17.04.2020

Starosta udzielił odpowiedzi, że przedmiotowa działka stanowi własność Gm. Suchożebry. Do sprawy sprzedaży można powrócić w momencie zwrotu nieruchomości.

5

2.10.2020

Prezydent Miasta skierował zapytanie do Starosty na jakim etapie jest procedura przejęcia nieruchomości.

6

5.10.2020

Pismo Starosty, informujące, że przedmiotowa działka do chwili obecnej nie została przeniesiona na rzecz Skarbu Państwa.

7

15.12.2020

Pismo Starosty z informacją, że 28.10.2020 r. aktem notarialnym przedmiotowa nieruchomość została przeniesiona na rzecz Skarbu Państwa. Poinformował ponadto, że Zarząd Powiatu w Siedlcach w dniu 12.11.2020 r. wystąpił z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o dokonanie darowizny przedmiotowej nieruchomości na rzecz Powiatu Siedlce, z przeznaczeniem na cel publiczny.

8

22.12.2020

Rada Miasta Siedlce podjęła uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie Wola Suchożebrska, gmina Suchożebry.

9

2.03.2021

Ponowny wniosek Prezydenta Miasta o sprzedaż w/w nieruchomości z przekazaniem kopii wniosku do Wojewody Mazowieckiego.We wniosku wskazano, że sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów są zadaniami gminy.

10

28.03.2021

Starosta udzielił odpowiedzi, że sprzedaż uzależniona będzie od decyzji Wojewody Mazowieckiego.

11

1.04.2021

Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę na darowiznę w/w nieruchomości na rzecz Powiatu Siedleckiego na cel publiczny polegający na budowie i utrzymaniu publicznych urządzeń służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym ich składowania (nie jest to zadanie powiatu)

12

15.05.2021

Starosta Powiatowy poinformował, iż prawo własności przedmiotowej działki zostało przeniesione na rzecz Powiatu Siedleckiego aktem notarialnym z dn. 30.04.2021 r.

13

15.06.2021

Miasto Siedlce ponownie wystąpiło o sprzedaż nieruchomości

14

8.07.2021

Starosta wystosował pismo z zaproszeniem na spotkanie w dniu 28.07.2021 r. w celu omówienia jego propozycji oddania w użytkowanie do 30.04.2026 r. w/w nieruchomości gminom Powiatu Siedleckiego i Miastu Siedlce celem wybudowania przez ZUO składowiska odpadów, a następnie przekazania w formie darowizny w udziale proporcjonalnie do ilości mieszkańców danej gminy.

15

2.09.2021

Spotkanie u Starosty Siedleckiego. Powtórzenie propozycji. Dyskusja. Wątpliwości Prezydenta Miasta Siedlce dotyczące braku właściwości Starostwa do przyjęcia darowizny, brak uzyskania przychylności Wójta Gminy Suchożebry, brak zapewnienia finansowania w prognozowanej kwocie 30 mln zł na przygotowanie nieruchomości do budowy składowiska. Ustalono przekazanie szczegółów propozycji przez Pana Starostę, odniesienie się do nich przez gminy i Miasto również na kolejnym spotkaniu.

16

6.09.2021

Pismo Mecenasa Czapskiego z przedstawieniem trybu przekazania przedmiotowej działki przez Powiat Siedlecki na rzecz ZUO w celu budowy składowiska odpadów. Nie zawierało ono umocowania do działania w imieniu Powiatu Siedleckiego.

17

14.10.2021

Odpowiedź Prezydenta Miasta o istnieniu niebezpieczeństwa odwołania przez Wojewodę Mazowieckiego darowizny przedmiotowej nieruchomości dokonanej na rzecz Powiatu Siedleckiego oraz propozycja wystąpienia przez Powiat Siedlecki do Wojewody Mazowieckiego o wyrażenie zgody na zmianę warunków umowy darowizny polegającej na uznaniu przez Wojewodę Mazowieckiego, iż cel darowizny zostanie zrealizowany również wówczas, gdy obdarowany Powiat Siedlecki przekaże przedmiotową nieruchomość w drodze darowizny na rzecz Miasta Siedlce lub Gminy Suchożebry a te z kolei wniosą przedmiotową nieruchomość w drodze aportu na rzecz Zakładu Utylizacji Odpadów Spółka z o. o. z siedzibą w Siedlcach w celu rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Woli Suchożebrskiej. (Brak odpowiedzi na to pismo)

18

9.02.2022

Uchwała Rady Miasta Siedlce popierająca przekazanie Miastu Siedlce nieruchomości w Woli Suchożebrskiej.

19

11.02.2022

Wykonując wolę Radnych Rady Miasta Prezydent Miasta złożył ponowny wniosek wzywający Starostę do wypełnienia zobowiązania przekazania udziałów w nieruchomości.

20

7.03.2022

Starosta Siedlecki poinformował, że zawarte zostały umowy użyczenia i umowy przedwstępne darowizny z 11 zainteresowanymi gminami i że Miasto Siedlce nie było tym zainteresowane

21

23.03.2022

Odpowiedź Prezydenta Miasta Siedlce do Starosty Siedleckiego wskazująca na mijanie się z prawdą Starosty Siedleckiego odnośnie rzekomego braku zainteresowania Miasta przedsięwzięciem, braku odpowiedzi Starosty na pismo z 14.10.2021 oraz pominięcie Zakładu Utylizacji Odpadów w przedsięwzięciu. Prezydent Miasta Siedlce wystąpił ponadto o odniesienie się Starosty Siedleckiego do wyrażonego stanowiska Miasta Siedlce. Do dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedź.

 Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/