Tegoroczna kwalifikacja wojskowa jest przeprowadzona na terenie całego kraju w okresie od 4 kwietnia do 8 lipca 2022 r. Organizuje ją około 400 powiatowych komisji lekarskich powoływanych przez wojewodów.


Na terenie Miasta Siedlce Powiatowa Komisja Lekarska nr 2 będzie pracować w dniach od 11 do 31 maja 2022 r. przy ul. Wałowej 1 (teren Wojskowego Centrum Rekrutacji w Siedlcach - dawnego WKU). Dzień 30 maja 2022 r. przeznaczony jest na kwalifikację wojskową kobiet.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. wzywa się:

  1. mężczyzn urodzonych w 2003 r.;
  2. mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
    - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
  4. kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz 
  5. kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 poz. 944)osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, posiadaną dokumentację medyczną, aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 lub 24 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba wzywana nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny uniemożliwiające stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.