Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. w sierpniu 2020 r. złożyło wniosek o dofinansowane projektu pn.: „Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe wraz z instalacją do wytwarzania chłodu, magazynem energii i stacją ciepłowniczą w Siedlcach” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarki 2014-2021 w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu, Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. W dniu 16.07.2021 r. zakończono ocenę merytoryczną wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie. Złożony wniosek uzyskał pozytywną ocenę i 14 stycznia w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach podpisano stosowną umowę.

W imieniu NFOŚiGW umowę podpisał Wiceprezes Artur Michalski, a z ramienia Spółki Prezes Marzena Komar. 

Projekt polega na modernizacji systemu ciepłowniczego w Siedlcach poprzez realizację działań w zakresie zwiększenia udziału wysokosprawnej kogeneracji w wytworzeniu ciepła systemowego. Projekt ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego Siedlec.

Warunki finansowe:

- Maksymalny całkowity koszt realizacji Projektu 45 534 600,00 PLN,

- Maksymalne koszty kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą 37 000 000,00PLN,

- Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu obliczane jako iloczyn poziomu dofinansowania Projektu wynoszącego 45,00% kosztów kwalifikowanych,

- Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie równowartość 16 650 000,00 PLN.

Projekt zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ma być zakończony do 30.04.2025 roku.

Projekt zapewni produkcję ciepła i energii elektrycznej z gazu w technologii wysokosprawnej kogeneracji zastępując dotychczasowe źródła węglowe. Projekt zakłada likwidację jednego kotła węglowego typu WR- 25.

Cel szczegółowy operacji:

  • - Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji,
  • - Ograniczenie emisji CO2
  • - Oszczędność energii pierwotnej /ciepło zawarte w spalinach, odzyskane i użyte do produkcji/
  • - Likwidacja lokalnego źródła ciepła kotła WR 25

Budowa kogeneracji gazowej o mocy około 8 MWe w Elektrociepłowni EC1

Zadanie obejmuje instalację turbiny gazowej o mocy elektrycznej około 8 MWe i mocy cieplnej około 12MWt zapewniającą produkcję energii cieplnej i elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji.

Budowa instalacji wytwarzania chłodu z ciepła

Zakup agregatu absorpcyjnego- agregatu chłodniczego o wydajności chłodniczej około 100kW wraz z wieżą chłodniczą typu otwartego o mocy około 200kW. Produkcja chłodu na potrzeby przedsiębiorstwa.

Budowa magazynu energii

Budowa magazynu energii cieplnej o pojemności około 10 000m3. Zbiornik stalowy nadziemny o pojemności cieplnej ok. 1600GJ , co pozwala na zasilanie sieci ciepłowniczej latem przez 2 dni.

Budowa nowych odcinków sieci ciepłowniczej dł. 4046 mb

W ramach zadania przewidziano budowę nowych odcinków sieci ciepłowniczej o łącznej długości 4 046mb celem podłączenia nowych odcinków odbiorców do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej na osiedlu Młynarska w Siedlcach

W ramach zadania zostanie przeprowadzona modernizacja sieci ciepłowniczej na odcinku 694m / po zmodernizowaniu 619m/. Zadanie obejmuje wymianę rur tradycyjnych na preizolowane.