Powołanie Siedleckiej Rady Biznesu

20 grudnia 2005 roku Prezydent Miasta Siedlce powołał Siedlecką Radę Biznesu. Jest to prestiżowa i samorządna organizacja, mająca na celu tworzenie wspólnego lobby przedsiębiorców i samorządowców w sprawach kluczowych dla rozwoju miasta i poszczególnych przedsiębiorstw. W jej składzie znalazło się blisko pięćdziesiąt osób, wśród których są czołowi siedleccy przedsiębiorcy, właściciele firm oraz przedstawiciele nauki.


Siedlecka Rada Biznesu ma być forum współdziałania i dyskusji nad problemami

gospodarki i jej otoczenia, w celu aktywizowania działań gospodarczych miasta we wszystkich aspektach. Ma też służyć wzajemnemu pobudzaniu inicjatyw na rzecz rozwoju miasta i poszczególnych przedsiębiorstw oraz wspieraniu rozwoju kultury, oświaty, ochrony zdrowia, jako nieodzownych czynników warunkujących tworzenie dobrobytu i rozwoju miasta.


Jednym z głównych założeń Rady jest współpraca w zakresie opiniowania

strategicznych dokumentów naszego miasta, dotyczących w szczególności planów

budżetowych, planów rozwoju, planów zagospodarowania przestrzennego, a także wieloletnich planów inwestycyjnych. Ważne jest też stworzenie warunków do owocnego wypracowywania wspólnych rozwiązań w zakresie regulacji podatkowych obowiązujących na terenie miasta oraz koordynacji działań w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. Rada stawia też sobie za cel realizowanie wspólnie z władzami miasta projektów gospodarczych.