1. Czy nowym systemem odbioru odpadów komunalnych przez Miasto Siedlce objęty jest cały obszar miasta?

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na potrzeby funkcjonowania nowego systemu odbierania odpadów komunalnych wprowadziła przepisami art.6c rozróżnienie rodzaju nieruchomości na:

  • nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości zamieszkałe),
  • nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomości niezamieszkałe).

Zgodnie z art. 6c ust.1 ww. ustawy Miasto Siedlce obligatoryjnie musi objąć nowym systemem nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Nieruchomości niezamieszkałe, w myśl art. 6c ust.2 ustawy, mogą być objęte nowym systemem w drodze uchwały rady gminy stanowiącej akt prawa miejscowego. 

W Siedlcach nie została podjęta uchwała o objęciu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, systemem odbierania odpadów komunalnych. Miasto Siedlce będzie odbierać odpady komunalne wyłącznie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.


2. Co to jest nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy (nieruchomość zamieszkała)?

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie definiuje pojęcia nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

Mieszkańcem - zgodnie z definicją Słownika języka polskiego PWN - jest osoba stale zamieszkująca w danym miejscu. Z kolei, miejscem zamieszkania, stosownie do treści art. 25 Kodeksu cywilnego jest miejscowość, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zarówno jedna jak i druga definicja odnosi się zatem do kryterium "stałości przebywania".

Nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy to nieruchomość, która faktycznie stanowi dla danej osoby miejsce jej pobytu (w sposób dostrzegalny na zewnątrz dla innych osób) i jest wykorzystywana w celu zaspokojenia jej potrzeb mieszkaniowych. Taka definicja wyklucza możliwość uznania za nieruchomości zamieszkałe przez mieszkańców te spośród nieruchomości (w tym lokali), w których przebywanie ma charakter jedynie przemijający, epizodyczny i w konsekwencji głównym celem przebywania w nich nie jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.


3.
Co to jest nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (nieruchomość niezamieszkała)?

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach są to nieruchomości (w tym lokale), w których przebywanie ludzi ma charakter jedynie przemijający, epizodyczny i w konsekwencji głównym celem przebywania w nich nie jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych. Nieruchomościami takimi są: uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki, hotele, internaty, bursy, budynki użyteczności publicznej, urzędy, banki, sklepy, budynki (lokale) usługowe, zakłady usługowe, produkcyjne, przemysłowe, cmentarze.

W Siedlcach nieruchomości te nie zostały objęte nowym systemem odbierania odpadów komunalnych, władający tymi nieruchomościami (lokalami) postępują z odpadami komunalnymi w dotychczasowy sposób tzn. przekazują odpady komunalne przedsiębiorcom, z którymi mają podpisane umowy. Przedsiębiorca, który odbiera odpady komunalne musi być wpisany do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , prowadzonego przez Prezydenta Miasta Siedlce. 


4. Co się stanie, jeśli właściciel nieruchomości zamieszkałej nie złoży wymaganej deklaracji w terminie?

Zgodnie a art. 6m ust. 1 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała Nr X/119/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta Siedlce pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Prezydent Miasta Siedlce, na podstawie art. 6o ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.5. Co się stanie, jeśli rzetelność danych zawartych w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie budziła wątpliwości?

Jeśli Prezydent Miasta Siedlce, podejmie uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to na podstawie art. 6o ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc po uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.


6. Co robić w sytuacji, gdy została złożona deklaracja, a zmieni się liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość np. urodzi się dziecko?

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiany liczby osób zamieszkałych) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. 


7. Jak mam postępować z odpadami komunalnymi z budynku, w którym mieszkają mieszkańcy, a równocześnie jest prowadzona działalność gospodarcza (sklep)?

W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą (np. sklep w budynku mieszkalnym), systemem odbierania odpadów komunalnych przez Miasto Siedlce (w jego imieniu przedsiębiorca wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych) objęta jest ta część, na której mieszkają mieszkańcy. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany przekazać Prezydentowi Miasta Siedlce deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając ilość osób zamieszkałych na nieruchomości, a następnie bez wezwania wpłacać wyliczoną opłatę na indywidualne konto dostarczone przez Miasto Siedlce. Odpady wytwarzane przez mieszkańców będą odbierane i zagospodarowywane przez Miasto Siedlce w ramach uiszczonej opłaty.

Natomiast na odbieranie odpadów komunalnych powstających w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. sklepu) - właściciel nieruchomości musi zawrzeć indywidualną umowę na wywóz odpadów komunalnych z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , prowadzonego przez Prezydenta Miasta Siedlce.


8. Kto będzie wyposażał nieruchomość w pojemniki na odpady komunalne?

Zgodnie z §5 ust.3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemniki i worki do zbierania segregowanych odpadów komunalnych należy do obowiązków podmiotu świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wyłonionego przez Miasto Siedlce w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9. Do jakiego okresu odnoszą się podane stawki opłat (miesiąc, kwartał, rok)?

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z regulacją art. 6 i pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. Zgodnie z Uchwałą nr V/36/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki opłaty, ustalone stawki opłaty to stawki miesięczne przypadające na 1 mieszkańca.

Zgodnie z Uchwała Nr X/119/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać co miesiąc bez wezwania:

  • na indywidualny rachunek bankowy wskazany przez Miasto Siedlce w pierwszej deklaracji, albo
  • w kasie Urzędu Miasta Siedlce, w Biurze Obsługi Interesanta, Skwer Niepodległości 2

Opłaty należy wnosić co miesiąc, do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.


10.  Jak będzie wyglądał odbiór odpadów z posesji we władaniu kilku współwłaścicieli o liczbie lokali mieszkalnych poniżej siedmiu? Czy każdy lokal będzie miał osobny pojemnik i osobny worek?

Zgodnie z art.19 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r., poz. 737) jeśli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności. W takich wspólnotach nie istnieje obowiązek wyboru zarządu wspólnoty. W tym przypadku, zgodnie z art.2 ust.2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1451 z późn. zm.) jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości, obowiązany do złożenia deklaracji jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. Jeżeli jednak został wybrany zarząd wspólnoty, to niezależnie od ilości lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych deklarację składa wspólnota, którą reprezentuje zarząd wspólnoty. Sposób zbierania odpadów komunalnych, wytwarzanych w lokalach mieszkalnych ustala wspólnota mieszkaniowa.

Pojemniki i worki dostarczy podmiot świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, wyłoniony przez Miasto Siedlce w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Liczbę i pojemność pojemników oraz szczegółowe zasady odbioru (w tym częstotliwość) są określone przez Miasto Siedlce w porozumieniu z podmiotem odbierającym odpady i współwłaścicielami nieruchomości


11.  Jestem właścicielem mieszkania w bloku, ale nikt w nim nie mieszka. Czy mimo to mam płacić za odbiór śmieci? 

Zgodnie art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.  Postępowanie w sytuacji, kiedy w danym lokalu nikt nie zamieszkuje, zależne jest od statusu tego lokalu:

  • w przypadku lokali mieszkalnych, znajdujących się w zasobach Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, należy poinformować o tym władze Spółdzielni, które mają obowiązek złożyć deklarację dla lokali mieszkalnych w swoich zasobach,
  • w przypadku, kiedy lokal mieszkalny stanowi wyodrębnioną własność i znajduje się w ramach wspólnoty mieszkaniowej, należy poinformować zarząd wspólnoty mieszkaniowej, który ma obowiązek złożyć deklarację dla lokali mieszkalnych właścicieli tworzących wspólnotę mieszkaniową. Jeśli zarząd nie został wybrany to do Prezydenta Miasta Siedlce deklarację składa podmiot faktycznie władający nieruchomością, ustalony w uwowie właścicieli nieruchomości.

Należy dodać, że zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, Prezydent Miasta Siedlce w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty, podejmie z urzędu czynności mające na celu ustalenie stanu faktycznego, które w przypadku stwierdzenia, że obowiązek złożenia deklaracji istniał, zakończone będą wydaniem decyzji określającej wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.