Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązująca od 1.09.2022 r.


Liczba  osób
  w gospodarstwie domowym
zbieranymi w sposób selektywny
(w zł)
z uwzględnieniem zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika przydomowego  
  (w zł)*
zbieranymi w sposób niezgodny z Regulaminem utrzymania czystości i porządku
(w zł)**
1 21,50 17,20 43,00
2 43,00 34,40 86,00
3 64,50 51,60 129,00
4 82,50 66,00 165,00
5 97,50 78,00 195,00
6 109,50 87,60 219,00
7 121,50 97,20 243,00
8 133,50 106,80 267,00
9 145,50 116,40 291,00
10 157,50 126,00 315,00
11 169,50 135,60 339,00


* Zwolnienie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku przydomowym z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 20%. W przypadku zadeklarowania przez właściciela  budynku mieszkalnego w zabudowie jednorodzinnej posiadania kompostownika  i kompostowania bioodpadów nie będą one odbierane z nieruchomości. Bioodpady to odpady kuchenne oraz odpady zielone.

** W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wysokość opłaty określa się  w drodze decyzji przy zastosowaniu stawki opłaty podwyższonej.