Uchwały Rady Miasta Siedlce dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 


  1. Uchwała nr LXX/659/2023 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Siedlce
  2. Uchwała nr X/120/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  3. Uchwała nr LIII/529/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej (z rozstrzygnięciem nadzorczym Uchwała Nr 18.299.2022 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2022 r.)
  4. Uchwała nr XIX/229/2020 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
  5. Uchwała Nr X/119/2019 Rady Miasta Siedlce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  6. Uchwała Nr LIII/530/2022 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie podziału obszaru miasta Siedlce na sektory, w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy