Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień (szczególnie od alkoholu) należy do zadań własnych gmin. Profilaktyka uzależnień została wskazana jako cel operacyjny nr 2 w Narodowym Programie Zdrowia przyjętym na lata 2021-2025, w którym odniesiono się do podejmowania zintegrowanych działań przeciwdziałających uzależnieniom, w tym od alkoholu, zachowań i narkotyków. Wśród realizatorów poszczególnych zadań zostały wymienione jednostki samorządu terytorialnego.

Celem głównym Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Siedlcach w 2022 roku jest ograniczanie szkód związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych oraz zachowań niepożądanych - uzależnienia behawioralne, oraz wynikających z przemocy.

W odniesieniu do Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Województwa Mazowieckiego na lata 2021-2025, w Programie cele szczegółowe programu będą realizowane w czterech obszarach:

Obszar 1 – Działalność wychowawcza i informacyjna;

Obszar 2 – Profilaktyka;

Obszar 3 – Redukcja szkód, rehabilitacja (reintegracja, readaptacja) zdrowotna, społeczna i zawodowa oraz zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie;

Obszar 4 – Diagnoza i monitoring problemów alkoholowych.