Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia

Podstawa prawna:

  1. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119, ze zm.),
  2. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, ze zm.),
  3. UCHWAŁA NR XLIV/447/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Siedlcach w 2022 roku

Zespół Kontrolujący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Siedlcach, na mocy art. 18 ust. 8 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzi kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Przepis stanowi, że „organ zezwalający lub, na podstawie jego upoważnienia, straż gminna lub członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych dokonują kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia”.

Zgodnie z art. 18 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych przez członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych odbywa się w oparciu o przepisy zawarte w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Warunki korzystania z zezwolenia zawarte są w art. 18 ust. 7 ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(m.in. posiadanie zezwolenia, wniesienie opłaty przez przedsiębiorcę, zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u przedsiębiorców i producentów posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową, posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu, prowadzenie sprzedaży w punkcie spełniającym wymogi określone przez radę gminy),

  • Zasady korzystania z zezwolenia zawarte m.in. w art. 96 , art. 13, art. 131 , art. 14, art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i obejmują zakaz sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw, zakaz reklamy i promocji napojów alkoholowych, obowiązek uwidocznienia informacji o szkodliwości spożywania alkoholu i inne.

Na potrzeby kontroli należy przygotować następujące dokumenty:

  1. aktualne zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,           
  2. dowody opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
  3. tytuł prawny do zajmowania lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (umowa najmu, umowa dzierżawy, akt notarialny),
  4. książkę kontroli.

Wymagane jest pisemne wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności.