Prezydent Miasta Siedlce informuje o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej nabudowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2, budynek nr 1 z garażem podziemnym, parkingu, ciągu pieszo-jezdnego - na działkach nr geod. 113/9i113/11 obr. 113 przy ul. Sulimów w Siedlcach.

Prezydent Miasta Siedlce informuje o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, parkingu na samochody osobowe, ciągu pieszo-jezdnego - na działce nr geod. 56/1 obr. 76 przy ul. Starowiejskiej w Siedlcach.

Prezydent Miasta Siedlce informuje o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej nabudowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 1 i 2, budynek nr 1 z garażem podziemnym, parkingu, ciągu pieszo-jezdnego - na działkach nr geod. 113/9i113/11 obr. 113 przy ul. Sulimów w Siedlcach.

Informacja o wniosku oraz wniosek wraz z koncepcją zagospodarowania terenu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP Miasta Siedlce www.bip.siedlce.pl

Zainteresowani mogą składać uwagi do wniosku: w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce oraz na stanowisko nr 2 w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Siedlce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem albo podpisem zaufanym.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Siedlce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do 25 października 2022 r.

Wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Sulimów (pdf, 21MB)