29 sierpnia 2022 r. Prezydent Miasta Siedlce wręczył 55 nauczycielom siedleckich szkół i przedszkoli akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego a także powierzenia stanowiska dyrektora w 25 szkołach i placówkach oświatowych, dla których Miasto Siedlce jest organem prowadzącym.

Ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela regulują przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela. Stopień nauczyciela mianowanego nadaje nauczycielowi organ prowadzący szkołę (placówkę) po odbyciu przez nauczyciela stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy, zakończonego oceną pracy oraz zdaniu egzaminu przed komisjąegzaminacyjną. Organ ten – w tym przypadku Prezydent Miasta Siedlce – zobowiązany jest powołać komisje egzaminacyjne dla podjęcia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego. Organ powołujący komisję zapewnia także jej obsługę administracyjno-biurową.

W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:

1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,

2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

3) dyrektor szkoły,

4) dwaj eksperci z listy prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

5) przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego (tylko na wniosek nauczyciela).

Od początku 2022 r. zarządzeniami Prezydenta Miasta Siedlce w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o nadanie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego powołano 55 zespołów egzaminacyjnych. Ten ważny egzamin na drodze zawodowej wszyscy nauczyciele zdali pomyślnie.

Podczas uroczystości, która odbyła się w Urzędzie Miasta Siedlce, nauczyciele uzyskujący stopień nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie, które odebrał Pan Prezydent, a następnie wręczono akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

Także 29 sierpnia w Urzędzie Miasta Siedlce odbyło się wręczenie aktów powierzenia stanowiska dyrektora w 25 szkołach i placówkach oświatowych, dla których Miasto Siedlce jest organem prowadzącym. Kandydaci na dyrektorów zostali wyłonieni w postępowaniach konkursowych.
Prezydent Miasta Siedlce powierzył wybranym kandydatom stanowisko dyrektora na 5 lat szkolnych tj. od dnia 1 września 2022 roku do dnia 31 sierpnia 2027 roku. Są to:

- Pani Dorota Litwińczuk – Miejskie Przedszkole nr 1,

- Pani Katarzyna Kotwicka - Miejskie Przedszkole nr 3,

- Pani Bożena Kokot – Miejskie Przedszkole nr 4,

- Pani Dorota Jagiełło – Miejskie Przedszkole nr 6,

- Pani Alicja Kuziak – Miejskie Przedszkole nr 9,

- Pani Anna Izdebska – Miejskie Przedszkole nr 13 im. Doroty Gellner,

- Pani Iwona Widuch – Miejskie Przedszkole nr 14,

- Pani Hanna Krupa – Miejskie Przedszkole nr 15,

- Pani Grażyna Świderska – Miejskie Przedszkole nr 17,

- Pani Elżbieta Paczóska – Miejskie Przedszkole nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi,

- Pani Bożena Zbaracka – Miejskie Przedszkole nr 23 im. Jana Brzechwy,

- Pani Iwona Wasilewska – Miejskie Przedszkole nr 25,

- Pani Agnieszka Głuchowska – Miejskie Przedszkole Nr 26,

- Pani Anna Malacka – Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi,

- Pani Magdalena Olszewska-Silna – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej,

- Pani Jadwiga Zgorzałek – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza,

- Pani Jolanta Pawlik – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 6 im. Władysława Broniewskiego,

- Pan Karol Wnorowski – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

- Pani Małgorzata Szostek –Szkoła Podstawowa nr 11 im. Jana Pawła II,

- Pani Anita Woźnica – I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa,

- Pani Agnieszka Borkowska – II Liceum Ogólnokształcące im. św. Królowej Jadwigi,

- Pan Jacek Jagiełło –IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego,

- Pani Edyta Biarda – Centrum Kształcenia Ustawicznego,

- Pani Iwona Orzełowska – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,

- Pan Krzysztof Prochenka – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej.


Należy dodać, że wcześniej, tj. od 1 lipca 2022 r. stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 22 objęła pani Beata Bentkowska na 5 lat szkolnych (również wybrana w drodze konkursu). Postępowanie konkursowe odnośnie wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego zostało nierozstrzygnięte z braku ofert do oceny.