Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Siedlce dotyczących projektu pn. „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Siedlce”.

Informuję, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) odbędą się konsultacje społeczne projektu pn. Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Siedlce.”

Proces konsultacji społecznych będzie prowadzony przez 21 dni, tj. w okresie od 25 października 2021 roku do 14 listopada 2021 roku.

Konsultacje odbędą się poprzez zgłaszanie uwag i opinii w następujących miejscach i formach:

  1. elektronicznej, opiniowanie treści konsultowanego dokumentu w Elektronicznym Systemie Konsultacji dostępnym na stronie https://www.konsultacje.siedlce.pl/pl ;
  2. papierowej, przesłanej na formularzu konsultacyjnym drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce (obowiązuje data wpływu) lub złożonej na formularzu konsultacyjnym na Biurze Obsługi Interesanta, w czasie trwania konsultacji;

Zapraszam wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do Analizy kosztów i korzyści.

PREZYDENT MIASTA SIEDLCE  1. Projekt „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych dla miasta Siedlce” (*.pdf)
  2. Formularz uwag AKK 2021 (*.doc)