Prezydent Miasta Siedlce informuje o zamieszczeniu modyfikacji wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych z garażem podziemnym, drogami wewnętrznymi i parkingami na terenie oraz towarzyszacą infrastruktura techniczną przy ul. Geodetów w Siedlcach na działkach ew. nr 1/29, 1/34, 1/41 obręb 78 w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP Miasta Siedlce www.bip.siedlce.pl.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej modyfikacji wniosku:

- w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2,08-110 Siedlce.

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem albo podpisem zaufanym.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Siedlce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do 02.12.2020 r.

Wniosek (pdf, 76MB)