INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG NA TERENIE MIASTA SIEDLCE

Procedura odbioru pojazdów z  parkingu usuniętych na  podstawie art. 130a ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o  ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.). Lokalizacja parkingu: Usługi Transportowo- Holownicze Auto Naprawa Kryński Tomasz, ul. Starowiejska 207, 08-110 Siedlce tel. 602  626  841.

1. Zezwolenie na  odbiór pojazdu

Po  uzyskaniu informacji o  usunięciu pojazdu z  drogi na  podstawie art.  130a ust.  1 ustawy Prawo o  ruchu drogowym właściciel pojazdu powinien udać się do  siedziby podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu. Podmiot ten jest uprawniony do  wydania zezwolenia na  odbiór pojazdu z  parkingu, jeśli jest wymagane.

Zgodnie z  Rozporządzeniem z  dnia 22  czerwca 2011  r. w  sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej
(Dz. U. Nr  143, poz.  846) podstawę do  odbioru pojazdu usuniętego w  trybie art.  130a ust.  1 ustawy stanowi zezwolenie wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.

Art.  130a. 1.  Pojazd jest usuwany z  drogi na  koszt właściciela w  przypadku:

 1. pozostawienia pojazdu w  miejscu, gdzie jest to zabronione i  utrudnia ruch lub w  inny sposób zagraża bezpieczeństwu;
 2. nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za  to ubezpieczenie, jeżeli pojazd ten jest zarejestrowany w  kraju, o  którym mowa w  art.  129 ust.  2 pkt  8 lit.  c;
 3. przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w  przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na  pobliską drogę, na  której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu;
 4. pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w  miejscu przeznaczonym dla pojazdu osoby niepełnosprawnej o  obniżonej sprawności ruchowej oraz osób wymienionych w  art.  8 ust.  2;
 5. pozostawienia pojazdu w  miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że  zaparkowany pojazd zostanie usunięty na  koszt właściciela.

2. Pojazd może być usunięty z  drogi na  koszt właściciela, jeżeli nie  ma możliwości zabezpieczenia go w  inny sposób, w  przypadku gdy:

1. kierowała nim osoba:
a)  znajdująca się w  stanie nietrzeźwości lub w  stanie po  użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do  alkoholu,
b)  nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do  kierowania lub używania pojazdu;

2. jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

2a.  Od usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w  trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu w przypadkach, o  których mowa w  ust.  1–2, spowodowało powstanie kosztów, do  ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu. Przepis ust.  10i stosuje się odpowiednio.

3.  Pojazd może być przemieszczony lub usunięty z  drogi, jeżeli utrudnia prowadzenie akcji ratowniczej.

4.  Dyspozycję przemieszczenia lub usunięcia pojazdu z  drogi wydaje:

1.  policjant — w  sytuacjach, o  których mowa w  ust.  1–3;

2.   strażnik gminny (miejski) — w  sytuacjach, o  których mowa w  ust.  1 pkt  1, 4 i  5;

3.   osoba dowodząca akcją ratowniczą — w  sytuacji, o  której mowa w  ust.  3.

Pojazdy usunięte z  drogi na  koszt właściciela na  podstawie art.  130a ustawy z  dnia 20  czerwca 1997  r. Prawo o  ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z  2018  r. poz.  1990) umieszcza się na  parkingu strzeżonym do  czasu uiszczenia opłaty za  jego usunięcie i  przechowywanie. Wydanie pojazdu z  parkingu zgodnie z  art.  130a ust.  5 i  7 ustawy Prawo o  ruchu drogowym następuje po  okazaniu dowodu uiszczenia całkowitej kwoty opłaty za  usunięcie i  przechowywanie pojazdu.

2. Należność za  usunięcie pojazdu oraz jego przechowywanie na parkingu

Właściciel (lub osoba posiadająca prawo do  dysponowania pojazdem), chcący odebrać pojazd z  parkingu jest zobowiązany uregulować należność za  usunięcie oraz za  przechowywania pojazdu na  parkingu (liczba rozpoczętych dni liczona od  dnia usunięcia do  dnia odbioru pojazdu z  parkingu) zgodnie z  tabelą opłat jak niżej, należność należy  wpłacić na konto Urzędu Miasta Siedlce nr 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456  (tytuł przelewu: oplata za usunięcie i przechowywanie pojazdu marki…………. i nr rejestracyjnym …………). Przed dokonaniem wpłaty należy udać się na parking przy ulicy Starowiejskiej 207 w Siedlcach w celu ustalenia całkowitej kwoty opłaty za  usunięcie i  przechowywanie pojazdu tel. 602  626  841.

3. Odbiór pojazdu z  parkingu przy ul.  Starowiejskiej 207, 08-110 Siedlce tel. 602  626  841

Po  wpłaceniu należnej kwoty właściciel udaje się na  parking przy ul. Starowiejskiej 207 celem odebrania pojazdu, okazując:

 1. zezwolenie na  odbiór pojazdu wystawione przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu — w  przypadku pojazdu usuniętego w  trybie art.  130a ust.  1 ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 2. dowód uiszczenia opłaty za  usunięcie z  drogi i  przechowanie pojazdu.
 3. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość właściciela lub osoby uprawnionej do  odbioru pojazdu,
 4. dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) lub pokwitowanie za  zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe — w  przypadku pojazdów, dla których nie  jest wymagane zezwolenie na  odbiór, tj.  dla pojazdów usuniętych w  trybie art.  130a ust.  1a, 2 oraz 3 ustawy Prawo o  ruchu drogowym

Opłaty obowiązujące w  2019  roku za  usuwanie i  przechowywanie pojazdów usuniętych z  dróg na parkingach strzeżonych oraz koszty powstałe w  wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a  następnie odstąpienia od  usunięcia pojazdu określa Uchwała nr  III/24/2018 Rady Miasta Siedlce z  dnia 28  grudnia 2018  r.

grupa pojazdów

wysokość opłaty za  usunięcie

opłata za  każdą rozpoczętą dobę przechowywania na  parkingu

rower lub motorower

60,00  zł

6,00  zł

motocykl

100,00  zł

10,00  zł

pojazd o  dopuszczalnej masie całkowitej do  3,5  t

210,00  zł

23,00  zł

pojazd o  dopuszczalnej masie 3,5  t — 7,5  t

245,00  zł

26,00  zł

pojazd o  dopuszczalnej masie 7,5  t — 16  t

285,00  zł

30,00  zł

pojazd o  dopuszczalnej masie powyżej 16  t

400,00  zł

45,00  zł

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

750,00  zł

60,00  zł


Od  usunięcia pojazdu odstępuje się, jeżeli przed wydaniem dyspozycji usunięcia pojazdu lub w  trakcie usuwania ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie dyspozycji usunięcia pojazdu spowodowało powstanie kosztów, do  ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

Uwaga: Nieodebranie pojazdu w  terminie 3  miesięcy od  dnia jego usunięcia będzie skutkowało wystąpieniem do  sądu o  orzeczenie jego przepadku na  rzecz powiatu. Kosztami związanymi z  usunięciem, przechowaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu, powstałymi od  momentu wydania dyspozycji jego usunięcia do  czasu zakończenia postępowania obciąża się każdorazowo właściciela lub posiadacza pojazdu (solidarnie). Decyzję o  zapłacie tych kosztów wydaje starosta (w  terminie do  5  lat od  dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o  przepadku pojazdu). Termin płatności należności ustalonych decyzją wynosi 30  dni od  dnia, w  którym decyzja stała się ostateczna.
Odsetki ustawowe nalicza się od  dnia następującego po  upływie terminu płatności. Należności te wraz z  odsetkami podlegają egzekucji w  trybie i  na  zasadach określonych w  ustawie o  postępowaniu egzekucyjnym w  administracji. W  sprawie kosztów odstąpienia również wydaje się decyzję o  zapłacie tych kosztów i  w  przypadku ich nieuiszczenia prowadzi się egzekucję administracyjną należności określonych w  decyzji wraz z  ich ustawowymi odsetkami.

Procedura odbioru pojazdów z parkingu usuniętych na  podstawie art.  50a ustawy  z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o  ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.).

Lokalizacja parkingu: Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Woli Suchożebrskiej
ul. Sokołowska 2, 08-125 Suchożebry tel. 25  621 07 56 lub 505  912  134.

1. Zezwolenie na  odbiór pojazdu

Pojazd może być usunięty z drogi zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym jeśli jest pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub jego stan wskazuje na to, że nie jest używany.

Dyspozycję usunięcia wydają uprawnione do tego podmioty – Policja lub Straż Miejska. 

Jeśli pojazd usunięto w trybie art. 50a, właściciel pojazdu jest o tym powiadamiany pisemnie przez Wydział Dróg UM Siedlce.

W  przypadku usunięcia pojazdu w  trybie art.  50a ustawy Prawo o  ruchu drogowym, podstawą odbioru pojazdu z  parkingu strzeżonego jest zezwolenie do  odbioru pojazdu wystawiane przez Wydział Dróg Urzędu Miasta Siedlce 
ul. Prusa 16/18, tel.  25  794 3813 oraz potwierdzenie uiszczenia kosztów usunięcia i przechowywania.

2. Należność za  usunięcie i przechowywanie pojazdu

Zgodnie z  art.  50a usunięcia pojazdu dokonuje się na  koszt właściciela pojazdu.

Do pojazdów usuwanych na  podstawie art.  50a ustawy Prawo o  ruchu drogowym nie  mają zastosowania stawki podane w  Uchwale Rady Miasta Siedlce, a  należność za usunięcia pojazdu podana jest w  pisemnym rozliczeniu kosztów usunięcia i przechowywania pojazdu wystawianym przez Wydział Dróg UM Siedlce ul. Prusa 16/18, tel.  25  794 3813.

Opłatę za usunięcie pojazdu należy uiścić  na  konto Urzędu Miasta Siedlce nr 28 1050 19894 1000 0022 1545 6456   (tytuł przelewu: opłata za usunięcie i przechowywanie pojazdu marki…………. i nr rejestracyjnym …………).

3. Odbiór pojazdu z parkingu ZUO w Woli Suchożebrskiej ul. Sokołowska 2, tel. 25  621 07 56
lub 505  912  134 (odbiór pojazdu z parkingu jest możliwy w godzinach pracy kas Urzędu Miasta Siedlce).

Po  wpłaceniu należnej kwoty właściciel udaje się na  parking ZUO w Woli Suchożebrskiej przy ul. Sokołowskiej 2 celem odebrania pojazdu, okazując:

 1. zezwolenie do odbioru pojazdu,
 2. potwierdzenie uiszczenia kosztów usunięcia pojazdu,
 3. dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość właściciela lub osoby uprawnionej do  odbioru pojazdu,
 4. dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) lub pokwitowanie za  zatrzymany dowód rejestracyjny
  lub pozwolenie czasowe.

Uwaga: Pojazd nieodebrany w  terminie 6  miesięcy od  dnia jego usunięcia zostaje uznany za  porzucony z zamiarem wyzbycia. Pojazd ten przechodzi na  własność gminy z  mocy ustawy. Kosztami usunięcia pojazdu obciąża się każdorazowo właściciela pojazdu. W  przypadku ich nieuiszczenia są one dochodzone na  drodze postępowania cywilnego.

Reklamacje

Informujemy, iż  zgodnie z  brzmieniem art.  50a ust.  1 oraz ust.  5 oraz art.  130a ust.  4 ustawy z  dnia 20  czerwca 1997  r. Prawo o  ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z  2018  r. poz.  1990), zwanej dalej „ustawą”, oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 22  czerwca 2011  r. w  sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic lub których stan wskazuje na to, że  nie  są używane (Dz. U. z  2011  r. Nr  143, poz.  845) i  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z  dnia 22  czerwca 2011  r. w  sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej (Dz. U. z  2011  r. Nr  143, poz.  845) pojazd może być usunięty jedynie na  podstawie dyspozycji wydanej przez Komendę Miejską Policji w Siedlcach lub Straż Miejską.

W  związku z powyższym wszelkie reklamacje/odwołania/zastrzeżenia itp. co  do  okoliczności będących podstawą do  wydania dyspozycji usunięcia pojazdu winny być kierowane do  podmiotów, które taką dyspozycję wydały, to  jest odpowiednio do  Komendy Miejskiej Policji lub Straży Miejskiej w Siedlcach.

 • Komenda Miejska Policji, Wydział Ruchu Drogowego, ul.  Starowiejska 66, 08-110 Siedlce, tel.25 643 26 28
  lub 25  643 21 21.
 • Straż Miejska m.  Siedlce, ul.  Świętojańska 4, 08-110 Siedlce, tel. 25 794 39 86