Prezydent Miasta powierza przeprowadzanie Konkursu, opiniowanie wniosków oraz proponowanie wysokości stypendium powołanej przez siebie Komisji Stypendialnej.

Zarządzeniem Nr 365/2021 Prezydenta Miasta Siedlce z dnia 16 listopada 2021 roku powołano Komisję Stypendialną ds. przyznania stypendiów na 2022 rok dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałych na terenie miasta Siedlce.

Ww. Komisja po rozpatrzeniu projektów, zaopiniowała pozytywnie pięć wniosków stypendialnych na 2022 rok, a następnie propozycje przekazałaPrezydentowi Miasta Siedlce.

Prezydent Miasta przedłożone wnioski zaopiniował pozytywnie i przyznał stypendia artystyczne nw. osobom:

Lp.

Imię i nazwisko

Program stypendium

1.

Piotr Goławski

Projekt pn. „My Teraz i Tu” w technice rzeźby wykonanej w glinie wypalonej, szkliwionej.

2.

Kacper Jastrzębski

Projekt pn. „Muzyka i poezja we mnie…czyli podarunek dla Siedlec”- koncerty muzyczne.

3.

Kamil Niedziałek

„Nagranie i fizyczne wydanie mini albumu promującego projekt muzyczny poświęcony męskiej wrażliwości”.

4.

Wiktoria Sadowiak

Autorski monodram poetycki w dwóch częściach: „Przedsen piecze w policzki…miłość…tęsknota”

5.

Katarzyna Wieczorek

Nowatorska wystawa łącząca techniki cyfrowoartystyczne pn. Spotkania z Duszą”.