Prezydent Miasta Siedlce przypomina, że na mocy Uchwały Nr XXXVI/588/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku, osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałe na terenie miasta Siedlce, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na II półrocze 2022 rok.

Wnioski można składać w terminie do 28 lutego 2022 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Siedlce, Gabinet Prezydenta Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Siedlce, nie decyduje data stempla pocztowego.


Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

  1. dane osobowe wnioskującego,
  2. informacje o dorobku twórczym, artystycznym, popularyzatorskim, konserwatorskim, naukowym lub innym,
  3. program stypendium - plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin zakończenia pracy,
  4. informacje o programie stypendium – temat, szczegółowy opis, harmonogram prac,preliminarz, cele, deklarację ewentualnych współorganizatorów, formę oraz termin zakończenia stypendium.

 
Wniosek stypendialny

O przyznanie stypendiów mogą się również ubiegać uczniowie szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, posiadający szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, zamieszkali na terenie miasta Siedlce (Uchwała Nr XIII/186/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2003 roku (ze zm.)

Kandydatury uczniów zgłasza dyrektor szkoły na wniosek:

nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy, samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej, rady rodziców, organizacji działających na terenie szkoły, instytucji kultury i sztuki, rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, innych instytucji i organizacji.

Zgłoszenie ucznia powinno zawierać:

  1. dane osobowe ucznia,
  2. nazwa i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza uczeń,
  3. program stypendium – plan pracy w

Warunkiem otrzymania stypendium przez ucznia (oprócz ww. danych) jest posiadanie przez niego i złożenie łącznie z wnioskiem:

  1. oceny z zachowania w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych dobrej lub wzorowej,
  2. średniej ocen w ciągu dwóch ostatnich lat m.in. 4,0 (nie stosuje się dla uczniów klas I-III),
  3. udokumentowanych osiągnięć z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury na terenie miasta Siedlce.

Wnioski można składać w terminie do 28 lutego 2022 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Siedlce, Gabinet Prezydenta Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Siedlce, nie decyduje data stempla pocztowego.

Wniosek stypendialny (*.doc)