UŁATWIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne mogą bezpłatnie korzystać z miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania, przy spełnieniu warunku posiadania jednego z następujących dokumentów:

1. KARTA PARKINGOWA

Karta parkingowa przysługuje osobom niepełnosprawnym na podstawie wydanego przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności:

  • orzeczenia o niepełnosprawności,
  • orzeczenia o stopniu tej niepełnosprawności,
  • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Karta parkingowa uprawnia osoby niepełnosprawne do parkowania na miejscach specjalnie wydzielonych i przeznaczonych dla tych osób, w tym na miejscach wyznaczonych w strefie płatnego parkowania.

Właścicielem karty parkingowej jest osoba niepełnosprawna posiadająca prawo jazdy. Uprawniony do korzystania z niej jest także kierowca właściciela karty, gdy przewozi uprawnioną osobę. Karta parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby niepełnosprawne do parkowania na specjalnie wyznaczonych dla nich miejscach, czyli na tzw. kopertach, oraz zwalniający je z obowiązku przestrzegania niektórych przepisów ruchu drogowego.

Wnioski o wydanie karty parkingowej należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności właściwym dla miejsca zamieszkania. Adres Zespołu w Siedlcach: ul. Bolesława Prusa 16, 08-110 Siedlce (tel. 25 794 31 97).2. KARTA TYPU N


Kartę typu "N" mogą otrzymać kierujący rodzice i opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność potwierdzona jest w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Karta obowiązuje tylko podczas przewozu osób niepełnosprawnych samochodem osobowym oznaczonym kartą "N", który jest własnością, współwłasnością lub w użytkowaniu rodziców lub opiekunów prawnych tych osób.

Wydawana jest ona jednorazowo, na czas nieokreślony, na jeden określony pojazd.

Dokumentami upoważniającymi do jej wydania są:

  • orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji,
  • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość osoby uprawnionej,
  • dowód rejestracyjny pojazdu,
  • prawo jazdy składającego wniosek,
  • dokument potwierdzający pokrewieństwo lub przyznaną opiekę prawną nad osobą niepełnosprawną,
  • dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem, w przypadku gdy wnioskodawca nie jest jego właścicielem

Wnioski o wydanie karty typu N można składać w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 1.