Prezydent Miasta Siedlce informuje, że Prezes Sądu Okręgowego w Siedlcach zarządził przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027.

Zasady wyborów ławników oraz tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.217).

Rada Miasta Siedlce wybiera następującą liczbę ławników do:

 1. Sądu Rejonowego w Siedlcach - 4 ławników do Wydziału Pracy,
 2. Sądu Okręgowego w Siedlcach - 17 ławników, w tym 2 do Wydziału Pracy

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 29 lutego 2024 r.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, ul. Skwer Niepodległości 2, na stanowisku nr 13-Informacja.

Druki wymaganych dokumentów są dostępne:

 • w wersji papierowej - w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce
  na stanowisku nr 13 - Informacja,
 • w wersji elektronicznej poniżej

Informacji w sprawie wyborów ławników oraz trybu zgłaszania kandydatów na ławników udziela Biuro Rady Miasta Urzędu Miasta, Skwer Niepodległości 2, p.132; tel.025 7943707; e-mail: brm@um.siedlce.pl (poniedziałek-piątek w godz.7:45-15:45).


 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika [aktualizacja] (pdf, 200kB)
 2. Lista Obywateli zgłaszających kandydata na ławnika (pdf, 132kB)
 3. Oświadczenie celem zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie aktualnego odpisu z KRS albo odpisu lub zaświadczenia potwierdzającego wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji (pdf, 34kB)
 4. Oświadczenie do uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK (obywatele) (pdf, 30kB)
 5. Oświadczenie do uzyskania zwolnienia z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie informacji z KRK (pdf, 33kB)
 6. Oświadczenie kandydata na ławnika (pdf, 29kB)
 7. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata przy zgłoszeniu (pdf, 83kB)
 8. Informacja nt. punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego w SiedlcachZnajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/