24 sierpnia 2021 r. Miasto Siedlce na prawach powiatu sprzedało na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (RCKiK) nieruchomość oznaczoną jako działka nr 19/26 w obrębie 35 o powierzchni 0,1300 ha, położoną w Siedlcach przy ul. Gospodarczej.

RCKiK wystąpiło do Prezydenta Miasta Siedlce z wnioskiem o pomoc w zorganizowaniu nowoczesnego Terenowego Oddziału dedykowanego Krwiodawcom z Siedlec i okolic poprzez umożliwienie nabycia na preferencyjnych warunkach działki na terenie miasta Siedlce przeznaczonej na budowę wymienionego przedsięwzięcia. Z przedstawionych przez Prezydenta Miasta Siedlce propozycji lokalizacji wnioskodawcy najbardziej odpowiadała nieruchomość przy ul. Gospodarczej. Po wydzieleniu działki spełniającej wymogi RCKiK Prezydent Miasta Siedlce wystąpił do Rady Miasta Siedlce z inicjatywą uchwałodawczą. W Uchwale Nr XXXVII/396/2021 z dnia 24.06.2021r. Rada Miasta Siedlce, wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki nr 19/26 powierzchni 0,1300 ha, położonejw Siedlcach przy ul. Gospodarczej w obrębie 35 oraz na udzielenie bonifikaty w wysokości 25% od ceny sprzedaży. RCKiK nabyło przedmiotową nieruchomość za cenę 368.000,00 zł brutto po uwzględnieniu udzielonej bonifikaty. Z uwagi na udzielenie bonifikaty nabywca nieruchomości ustanowił nieodpłatnie na nabytej działce na rzecz Miasta Siedlce na prawach powiatu hipotekę do kwoty 200 000,00 zł w celu zabezpieczenia przyszłej wierzytelności pieniężnej Miasta Siedlce (kwota udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji), wynikającej z przewidzianego w przepisach art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami obowiązku zwrotu udzielonej przy zakupie bonifikaty, po jej waloryzacji. Umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego podpisali: ze strony nabywcy Pan Dariusz Piotrowski – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie oraz Pan Andrzej Sitnik – Prezydent Miasta Siedlce.