Miasto Siedlce jest realizatorem projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym oraz ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dzisiaj przedstawiciele rodzin odebrali laptopy i środki ochrony osobistej w Urzędzie Miasta Siedlce. Prezydent Andrzej Sitnik wyraził zadowolenie, że sprzęt komputerowy trafił do najbardziej potrzebujących osób.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

- zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością)

  • - zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych).

Na realizację projektu Miasto Siedlce otrzymało środki finansowe w wysokości:

- 283.040,22 zł łącznie, w tym:

- 255 229,34 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;

- 47 605,66 zł ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Środki zostały przeznaczone na:

- zakup sprzętu komputerowego - 257.520,33 zł,

- środki ochrony indywidualnej - 25.519,89 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy:

- 1 zestaw komputerowy; komputer stacjonarny, monitor, klawiatura, kamera internetowa, słuchawki z mikrofonem,

- 90 laptopów, z myszkami, słuchawkami z mikrofonami.

Sprzęt objęty jest 5-letnią gwarancją.

Środki ochrony osobistej:

- maseczki trzywarstwowe - 4.000 szt.

- 200 l płynu dezynfekcyjnego.

- 18.851 par rękawiczek nitrylowych.

Sprzęt komputerowy i środki ochrony osobistej zostały zakupione dla dzieci przebywające:

- w siedleckich rodzinach zastępczych,

- w "Domu pod Kasztanami" Domu dziecka w Siedlcach (15 laptopów)

- w Wiosce Dziecięcej SOS w Siedlcach (13 laptopów).