27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe w Polsce po II wojnie światowej. W 2020 roku minęło 30 lat od tamtego czasu. 

Dla uczczenia 30. rocznicy odrodzenia samorządu siedleckiego Rada Miasta Siedlce podjęła uchwałę o treści:

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz.713) Rada Miasta Siedlce w 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce uchwala, co następuje:

§1

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej 30 lat temu - 8 marca 1990 roku przyjął ustawę o samorządzie gminnym. Ustawa ta nadała naszemu Miastu osobowość prawną, a Mieszkańcy na mocy prawa utworzyli wspólnotę samorządową. W dniu 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe. Mieszkańcy naszego Miasta po raz pierwszy po wielu latach w sposób demokratyczny wybrali swoich przedstawicieli do samorządu terytorialnego - Rady Miasta Siedlce.
Na mocy uchwalonego wówczas prawa władze naszego Miasta otrzymały kompetencje oraz środki do realizacji podstawowych zadań publicznych i decydowania o sposobie zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców oraz kierunkach rozwoju naszego samorządu.
W 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego, Rada Miasta Siedlce VIII kadencji niniejszą uchwałą wyraża wielki szacunek i uznanie dla tych, którzy swoim działaniem doprowadzili do reaktywowania i rozwoju samorządności lokalnej.

Rada Miasta dziękuje wszystkim którzy budowali i rozwijali siedlecki samorząd. Przekazuje wyrazy wdzięczności Radnym wszystkich kadencji, Prezydentom i Pracownikom Samorządowym.

W szczególny sposób dziękuje Mieszkańcom naszego Miasta, którzy z wielkim zaangażowaniem i odpowiedzialnością działali i działają na rzecz dobra naszej wspólnoty samorządowej.

Dziękuje instytucjom publicznym, miejskim jednostkom organizacyjnym, organizacjom pozarządowym, mediom publicznym, przedsiębiorcom i inwestorom.

Rada Miasta wyraża wolę współpracy z wszystkimi podmiotami, dla których ważny jest dalszy rozwój Siedlec i demokracji lokalnej

§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Prezydent Miasta Siedlce wraz z Przewodniczącym RM Henrykiem Niedziółką wręczył wszystkim Radnym okolicznościowe podziękowanie:

Z okazji jubileuszu XXX- lecia istnienia samorządu terytorialnego składamy najserdeczniejsze gratulacje, słowa uznania, szacunku i podziękowania za wieloletnie zaangażowanie, podejmowane decyzje i pracę na rzecz społeczności lokalnej i siedleckiego samorządu.

Dzięki pracy i poświęceniu, dzięki zgłaszanym inicjatywom, nasza mała ojczyzna, jaką jest Miasto Siedlce, zmieniła się i nadal zmienia swoje oblicze a idea samorządności może się rozwijać na każdej ze swych płaszczyzn. Te trzydzieści lat jest potwierdzeniem, że przywrócenie lokalnego samorządu obywatelom, było działaniem dobrym i zaowocowało dynamicznym rozwojem, nie tylko mniejszych miejscowości, ale dało olbrzymi impuls do rozwoju całego kraju. Poczucie odpowiedzialności za przyszłość oraz społeczne zaufanie pozwoliło na wykonanie ogromnej pracy na rzecz lokalnej wspólnoty.

Dziękując za owocną współpracę życzymy niesłabnącego zapału i wytrwałości, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami a społeczna akceptacja będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.


O godzinie 18:00 w kościele parafialnym p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika odbyła się msza św. w intencji siedleckiego samorządu.