Prezydent Miasta Siedlce informuje o zamieszczeniu wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej na Południowej Dzielnicy Przemysłowej w Siedlcach polegającej na budowie 10 budynków pięciokondygnacyjnych mieszkalnych wielorodzinnych na 620 mieszkań, z drogami wewnętrznymi i garażami podziemnymi oraz parkingami na terenie na 745 miejsc postojowych-przy ul. Geodetów w Siedlcach.

Informacja o wniosku oraz wniosek wraz z koncepcją zagospodarowania terenu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP Miasta Siedlce www.bip.siedlce.pl

Zainteresowani mogą składać uwagi do wniosku: w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce oraz na stanowisko nr 2 w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta Siedlce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, opatrzone kwalifikowanym podpisem albo podpisem zaufanym.

Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Siedlce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do 10 marca 2020 r.

Wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej przy ul. Geodetów