Kierujący lub właściciel pojazdu kwestionujący zasadność wystawienia zawiadomieni  o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej lub wezwania do zapłaty za parkowanie pojazdu w SPP, może złożyć reklamację w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia lub doręczenia wezwania. Reklamacje należy składać w formie pisemnej.


Zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej może być anulowane w przypadku, gdy:

  • bilet parkingowy był wykupiony w czasie nie dłuższym niż 5 min od czasu wystawienia przez kontrolera wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej,
  • posiada się bilet parkingowy dokupiony w ciągu 5 min od upływu czasu ważności poprzedniego biletu,
  • parkomat w pobliżu miejsca parkowania był zepsuty, a bilet parkingowy został zakupiony w innym parkomacie, nie później niż w ciągu 10 min.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną, zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej nie rodzi skutków prawnych. O pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji odwołujący się zostaje powiadomiony pisemnie.

Nieuwzględnienie złożonej reklamacji spowoduje, po otrzymaniu danych właściciela pojazdu z MSWiA bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, wysłanie pisemnego upomnienia, zawierającego wezwanie do uiszczenia ww. opłat w terminie 14 dni od daty otrzymania upomnienia.

Brak zapłaty wynikającej z upomnienia powoduje wszczęcie postępowania egzekucyjnego - organ miasta wystawia tytuł wykonawczy i przesyła go do egzekucji.

Należne, nieuiszczone opłaty parkingowe i opłaty dodatkowe podlegają egzekucji w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 poz. 1438 z późn. zm.).

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, wszystkie opłaty za parkowanie muszą być opłacone przez właściciela lub posiadacza pojazdu. Właściciel pojazdu po otrzymaniu wezwania ma możliwość zwolnienia się od opłaty dodatkowej, wiarygodnie wskazując użytkownika pojazdu, który w danym dniu i godzinie z niego korzystał.