Strefa Płatnego Parkowania w Siedlcach funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

W Strefie Płatnego Parkowania w Siedlcach obowiązują opłaty określone uchwałą Nr XXXIV/353/2021 Rady Miasta Siedlce z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Siedlce oraz wysokości stawek opłat za parkowanie i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej (z późn. zm.).

Obowiązkiem kierowcy parkującego pojazd samochodowy na MP w SPP jest wniesienie opłaty za czas parkowania, przy czym opłata winna zostać wniesiona niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

Parkowanie jest dozwolone w wyznaczonych miejscach w obrębie pasa drogowego z wyłączeniem miejsc zastrzeżonych (koperty).

Kontrola opłat w Strefie Płatnego Parkowania jest realizowana przez kontrolerów Strefy Płatnego Parkowania. Kontrolerzy sprawdzają, czy za postój pojazdu samochodowego w obrębie strefy została uiszczona opłata poprzez weryfikację biletów z parkomatu lub zakupionych przez aplikację mobilną, abonamentów parkingowych Z, kart N, kart ZW oraz identyfikatorów S, za przednią szybą pojazdów.

Uwaga! Kontrolerzy nie są uprawnieni do pobierania jakichkolwiek opłat.OPŁATA DODATKOWA

W przypadku stwierdzenia braku opłaty za parkowanie, kontrolerzy wystawiają zawiadomienie o obowiązku wniesienia opłaty dodatkowej (w wysokości 50 zł) i umieszczają je za wycieraczką pojazdu. Zawiadomienie jest ewidencjonowane w bazie danych i uzupełnione o dokumentację fotograficzną. Wystawienie zawiadomienia jest dla kierowcy informacją o obowiązku uiszczenia opłaty dodatkowej.

Opłatę należy uiścić w terminie 14 dni od daty wystawienia zawiadomienia przelewem na konto bankowe nr PL 82 1050 1953 1000 0023 6703 5181 z podaniem numeru zawiadomienia i nr rejestracyjnego pojazdu.

W przypadku wniesienia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia o obowiązku jej poniesienia bądź dnia następnego funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania, ulega ona pomniejszeniu i wynosi 30 zł.

Zniszczenie, zagubienie zawiadomienia nie zwalnia z obowiązku jej uiszczenia. W przypadku, kiedy nie została wniesiona opłata za parkowanie, natychmiast i automatycznie powstaje obowiązek wniesienia opłaty dodatkowej. Nie uiszczona w terminie opłata dodatkowa dochodzona będzie w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji.

Sprawy związane z parkowaniem pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania w Siedlcach obsługuje Biuro Strefy Płatnego Parkowania od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00, mieszczące się w budynku Urzędu Miasta Siedlce przy Skwerze Niepodległości 2 (tel. 25 794 39 22 lub 507 073 667).