Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 190 000 000,00 zł.

iasto Siedlce informuje, że wnioskuje o przyznanie środków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  w ramach pobytu dziennego za uprzednią zgodą gminy/powiatu, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.*

Cel i adresaci Programu:

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

- poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć
na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny
lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Aktywność zawodowa, nie wyklucza członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnością z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Terminy naboru wniosków:

 1. Gmina/powiat składa wniosek wraz z załącznikami do wniosku do właściwego wojewody za pośrednictwem Generatora Funduszu Solidarnościowego dostępnego
  na stronie internetowej bfs.mrips.gov.pl, w terminie od dnia 30 października 2023 r.
  do dnia 16 listopada 2023 r.
 2. Wojewoda, po weryfikacji wniosków złożonych przez gminy/powiaty, sporządza listę rekomendowanych wniosków do finansowania w ramach Programu i przekazuje
  ją do Ministra wraz z informacją wojewody dotyczącą środków finansowych
  z Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, w terminie do dnia 1 grudnia 2023 r.
 3. Minister zatwierdza zbiorczą listę rekomendowanych wniosków w terminie 30 dni
  od dnia przekazania Ministrowi wszystkich list rekomendowanych wniosków wojewodów.

Treść ogłoszenia o naborze wniosków do Programu wraz z załącznikami dostępna jest
na stronie:

- Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1488,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

- Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego---edycja-2024

*W przypadku przyznania przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach zamieści na stronach internetowych Miasta Siedlec oraz MOPR-u informację o terminie przyjmowania kart zgłoszenia do udziału w Programie.


Program finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej


Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/