6 listopada 2023 roku Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik złożył gratulacje Stypendystom oraz przekazał im Listy gratulacyjne.

Stypendium Prezydenta Miasta Siedlce zostało ustanowione w celu wsparcia uczniów zdolnych, którzy mają wysoką średnią ocen oraz mogą poszczycić się osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub rekreacyjno – sportowymi:

  • - na szczeblu regionalnym, wojewódzkim (stypendium II stopnia) 
  • - ponadwojewódzkim bądź międzynarodowym (stypendium I stopnia).

Wyróżnienie to jest przewidziane dla uczniów szkół podstawowych (z wyłączeniem klas I-III) oraz ponadpodstawowych do ukończenia 25. roku życia, pobierających naukę na terenie miasta Siedlce. Stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawane są raz w semestrze na wniosek dyrektora szkoły za pisemną zgodą rodziców.
Za II semestr roku szkolnego 2022/2023 zostały złożone 969 wnioski o stypendia.

Komisja w składzie:

Pani Monika Polak – Radna Miasta Siedlce

Pani Teresa Sikorska – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Siedlce

Pani Marzena Wołosz – inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych

Pani Agata Dębińska – Inspektor w Wydziale Edukacji

pod przewodnictwem Pani Katarzyny Wawryniuk – Naczelnika Wydziału Edukacji

w dniu 27 września br. nominowała 458 uczniów do stypendium I stopnia i 493 uczniów do stypendium II stopnia.
18 wniosków zostało rozpatrzonych negatywnie z powodów formalnych.


Współczesne czasy nakładają na uczniów i nauczycieli szereg obowiązków i nowych wyzwań. Właściwe przygotowanie młodego pokolenia do życia w społeczeństwie - w dobie wielkich przemian - staje się coraz trudniejsze. Osiągnięcia szkolne stanowią bramę do kariery zawodowej i wysokiej pozycji społecznej. Wszystko ma jednak swój początek w szkole. To szkoła kreuje wzorce postaw, zachowań, rozwija zdolności i zainteresowania. Każde dziecko to wielki świat pełen pasji, ekspresji i twórczych pomysłów. Rolą nauczyciela jest dostrzegać ów talent, ukryty w każdym wychowanku, pielęgnować go i rozwijać.

Poniedziałkowe wydarzenie to dowód szacunku i uznania nie tylko dla stypendystów, ale też dla rodziców za umiejętne stymulowanie i wspieranie poczynań swoich dzieci.

Wszyscy powinniśmy być dumni, że w naszych szkołach mamy tak wielu zdolnych, młodych ludzi. Składamy ogromne gratulacje i życzymy dalszych wspaniałych osiągnięć.