Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK.
Lokalizacja PSZOK: Siedlce ul. Brzeska 110 (baza PUK Serwis Spółka z o.o w Siedlcach).

Punkt jest czynny:
- poniedziałek i środa w godzinach od 10.00 do 18.00,
- wtorek w godzinach od 13.00 do 16.00,
- czwartek i piątek w godzinach od 8.00 do 16.00,
- sobota w godzinach od 9.00 do 14.00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).

PSZOK przyjmować będzie następujące odpady komunalne:
- tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe,
- papier i tektura, opakowania z papieru i tektury,
- szkło oraz opakowania ze szkła,
- odpady zielone,
- popiół z palenisk domowych,
- odzież i tekstylia,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- przeterminowane leki,
- zużyte baterie i akumulatory,
- chemikalia,
- zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
- odpady budowlane i rozbiórkowe.

Do PSZOK odpady komunalne mogą przekazywać wyłącznie mieszkańcy Siedlec. Nie będą przyjmowane odpady od przedsiębiorców powstające w wyniku ich działalności gospodarczej.