Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła uzyskane w latach 2012-2017

ROK

2012

2013

2014

2015

2016

2017

wymagany poziom

10%

12%

14%

16%

18%

20%

osiągnięty poziom

9%

13,4%

24,9%

25,94%

19,35%

20,13%

Poziomy recyklingu uzyskane w latach 2012- 2017

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych uzyskane w latach 2012-2017

ROK

2012

2013

2014

2015

2016

2017

wymagany poziom

30%

36%

38%

40%

42%

45%

osiągnięty poziom

100%

100%

100%

100%

100%

99,9%

Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania uzyskane w latach 2012-2017

ROK

2012

do 16.07.2013

po 16.07.2013

2014

2015

2016

2017

wymagany poziom

75%

75%

50%

50%

50%

45%

45%

osiągnięty poziom

68,00%

63,71%

68,62%

59,20%

48,87%

21,79%

14,10%

Poziomy ograniczenia masy OUB uzyskane w latach 2012 -2017