Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Miasta Siedlce

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Miasta Siedlce.

Rodzaj

RIPOK lub instalacji zastępczej

Podmiot eksploatujący

RIPOK lub instalację zastępczą

kod 20 03 01 - zmieszane odpady komunalne

RIPOK

Linia sortowania zmieszanych odpadów komunalnych
w Woli Suchożebrskiej

ul. Sokołowska 2,
08-125 Suchożebry

Zakład Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o. w Siedlcach

ul. Błonie 3,
08-110 Siedlce

RIPOK

Sortownia zmieszanych
odpadów komunalnych

ul. Przemysłowa 45
Ławy gm. Rzekuń

MPK Pure Home Sp. z o.o.
Spółka Komandytowa w Ostrołęce

ul. Kołobrzeska 5
07-401 Ostrołęka

kod 20 02 01 - odpady zielone

Instalacja zastępcza
do czasu uruchomienia regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów zielonych i bioodpadów:

Kompostownia odpadów zielonych
w Woli Suchożebrskiej

ul. Sokołowska 2,
08-125 Suchożebry

Zakład Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o. w Siedlcach

ul. Błonie 3,
08-110 Siedlce

kod 19 12 12 - pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

RIPOK

Składowisko odpadów komunalnych
w Woli Suchożebrskiej,

ul. Sokołowska 2,
08-125 Suchożebry

Zakład Utylizacji Odpadów
Sp. z o.o. w Siedlcach,

ul. Błonie 3,
08-110 Siedlce

Powyższy wykaz jest zgodny z zapisami:

1. uchwały Nr 2012/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r., poz. 7849);
2. uchwały Nr 35/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r., poz. 2487);
3. uchwały Nr 144/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015 r., poz. 11673);
4. uchwały Nr 23/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 2217);