OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Siedlce przedstawia do konsultacji społecznych projekt pn.: Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu miasta Siedlce do 2032 roku.

Konsultacje są prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.)

Konsultacje potrwają 21 dni, tj. od dnia 18 stycznia 2022 r. do 7 lutego 2022 r.

Celem konsultacji jest poznanie uwag i opinii społeczności lokalnej na temat działań mających na celu usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce.

 Uwagi i wnioski można składać do 7 lutego 2022 r. w następujący sposób:

  1. w formie elektronicznej poprzez formularz konsultacyjny w Elektronicznym Systemie Konsultacji Społecznych (https://www.konsultacje.siedlce.pl),
  2. w formie papierowej, na formularzu konsultacyjnym przesłanym drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce (obowiązuje data wpływu) lub bezpośrednio poprzez złożenie na formularzu konsultacyjnym w Biurze Obsługi Interesanta.

Projekt Programu wraz z formularzem konsultacyjnym jest dostępny na stronie: https://www.konsultacje.siedlce.pl oraz w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 45, pok. 102, w godzinach pracy urzędu. Ponadto formularz konsultacyjny w wersji papierowej jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest PrezydentMiasta Siedlce.

Wnioski i uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.


Raport z konsultacji społecznych PUA (*.pdf)