Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. onieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2021 r., poz. 945) od   1 stycznia 2016 r. Miasto Siedlce zapewnia dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej.


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób   w ciągu ostatniego roku.


Osoba uprawniona przed uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zobowiązana jest do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.


Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie    o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.


Każdy przypadek udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej jest dokumentowany w karcie nieodpłatnej pomocy prawnej.
W karcie podaje się informacje dotyczące zgłoszonej sprawy i udzielonej pomocy, dziedziny prawa, której dotyczyła pomoc, kategorii sprawy, formy udzielonej pomocy, czasu poświęconego na jej udzielenie i liczby wizyt osoby uprawnionej w tej samej sprawie, ogólnych informacji o osobie uprawnionej dotyczących wieku, płci, wykształcenia, dochodu, gospodarstwa domowego i miejsca zamieszkania, oraz danych dotyczących punktu, osoby udzielającej pomocy i daty jej udzielenia.
Karta pomocy zawiera część obejmującą opinię osoby uprawnionej o udzielonej pomocy. Za zgodą osoby uprawnionej wypełniana jest ta część karty pomocy.
W karcie pomocy nie podaje się danych osobowych osoby uprawnionej.  Karta pomocy jest dokumentowana drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego


Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.
 • Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
 1.  działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym,  w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 2. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 3. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.


Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.


Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie       o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujące w Siedlcach:


Miejsce świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej Dni świadczenia pomocy
Godziny świadczenia pomocy
Urząd Miasta Siedlce poniedziałek     12.00 – 16.00

Biuro Obsługi Interesantów
wtorek  8.30 – 12.30
Skwer Niepodległości 2 środa  
czwartek    
piątek
11.00 – 15.00
9.00 – 13.00
11.00 – 15.00

poniedziałek - wtorek   12.00 – 16.00
ul. Krystyny Osińskiej 6


 środa - piątek 

8.00 – 12.00


Punkt przy Skwerze Niepodległości jest obsługiwany przez adwokata (w co drugi poniedziałek   w godz. 12.00-16.00, we wtorki w godz. 8.30-12.30, we czwartki w godz. 9.00-11.00) i radcę prawnego (w co drugi poniedziałek w godz. 12.00-16.00, we środy w godz. 11.00-15.00, w piątki   w godz. 11.00-15.00).


W 2022 r. w punktach zlokalizowanych na terenie Miasta Siedlce będzie świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz będzie prowadzona nieodpłatna mediacja.


Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujący w Siedlcach:


Miejsce świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej 

Dni świadczenia pomocy
Godziny świadczenia pomocy
Urząd Miasta Siedlce
poniedziałek - wtorek 8.00 – 12.00
ul. Krystyny Osińskiej 6
środa - piątek
12.00 – 16.00Punkty zlokalizowane przy ul. Krystyny Osińskiej są prowadzone przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu.


Nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana osobom uprawnionym według kolejności zgłoszeń,   po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Siedlce pod nr tel. 25 794-37-80 w godz. 8.00-16.00. Możliwe jest również dokonanie zgłoszenia drogą elektroniczną e-mail: wbs@um.siedlce.pl oraz za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy.
Jest również możliwość rejestracji poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Siedlce za pośrednictwem e-mail: wbs@um.siedlce.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta, przy Skwerze Niepodległości 2, wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem.


W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.), zachodzi konieczność udzielania porad za pomocą środków porozumiewania się na odległość.


 1. wniosek oświadczenie (pdf) 
 2. nieodpłatna pomoc prawna (pdf) 
 3. nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (pdf)
 4. nieodpłatna mediacja (pdf)
 5. pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem (pdf)