Miasto Siedlce informuje, że w sierpniu 2022 roku weszły w życie  nowe  zaostrzające przepisy dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków. Gminy zostały zobowiązane do prowadzenia cyklicznych kontroli w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych  ze zbiorników bezodpływowych oraz opróżniania  osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym na terenie miasta będą prowadzone kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, których celem jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska naturalnego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych, co jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Przypominamy właścicielom nieruchomości wyposażonych w szamba o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z uprawnionym podmiotem, posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz posiadania dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego usuwania gromadzonych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych z częstotliwością adekwatną do ilości zużytej wody i pojemności  zbiornika w sposób uniemożliwiający jego przepełnienie.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać także odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za ww. usługę.

Kto nie wykonuje wyżej wymienionych obowiązków − podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta Siedlce. Wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Siedlce dostępny jest na stronie: https://bip.siedlce.pl


Znajdź nas na Facebooku: www.facebook.com/MiastoPrzyjazne.Siedlce/