W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., (według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00). będzie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny  2021.


Prezydent Miasta Siedlce – Gminny Komisarz Spisowy Pan Andrzej Sitnik w mieście Siedlce informuje, że na stronie bip.siedlce.pl, w zakładce„Narodowy Spis Powszechny 2021” zamieszczone zostało ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Nabór kandydatów na rachmistrzów rozpoczyna się dnia 1 lutego 2021r. – oferty złożone przed tym terminem nie będą rozpatrywane.

Termin składania ofert: do 16 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.