Informacja o stypendiach w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na 2023 rok

Prezydent Miasta Siedlce przypomina, że na mocy Uchwały Nr XXXVI/588/2005 Rady Miasta Siedlce z dnia 31 sierpnia 2005 roku, osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałe na terenie miasta Siedlce, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium na 2023 rok (rocznego i na I półrocze 2023 r.).

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

-dane osobowe wnioskującego,

- informacje o dorobku twórczym, artystycznym, popularyzatorskim, konserwatorskim, naukowym lub innym,

- program stypendium - plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin zakończenia pracy,

- informacje o programie stypendium – temat, szczegółowy opis, harmonogram prac,preliminarz, cele, deklarację ewentualnych współorganizatorów, formę oraz termin zakończenia stypendium.

O przyznanie stypendiów mogą się również ubiegać uczniowie szkół podstawowych
i szkół ponadpodstawowych, posiadający szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury na terenie Miasta Siedlce
(Uchwała Nr XIII/186/2003 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 sierpnia 2003 roku (z późn. zm.)

Kandydaturyuczniów zgłasza dyrektor szkoły na wniosek:

nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy, samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej, rady rodziców, organizacji działających na terenie szkoły, instytucji kultury i sztuki, rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, innych instytucji i organizacji.

Zgłoszenie ucznia powinno zawierać:

- dane osobowe ucznia,

- nazwa i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza uczeń,

- program stypendium – plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin

zakończenia pracy,

- uzasadnienie wniosku.

Warunkiem otrzymania stypendium przez ucznia (oprócz ww. danych) jest posiadanie przez niego i złożenie łącznie z wnioskiem:

- oceny z zachowania w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych dobrej lub wzorowej,

- średniej ocen w ciągu dwóch ostatnich lat m.in. 4,0 (nie stosuje się dla uczniów klas I-III),

- udokumentowanych osiągnięć z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury na terenie miasta Siedlce.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w nieprzekraczalnym terminie
do 30 września br. w Biurze Obsługi Interesanta, Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Siedlce, Gabinet Prezydenta Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu)

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gabinecie Prezydenta Miasta (tel. 25 794-37-92),

Wniosek stypendialny (doc, 22kB)