Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o. o. podejmuje szereg działań mających na celu ochronę środowiska oraz poprawę jakości świadczonych usług przede wszystkim z zakresu dostarczania energii cieplnej dla mieszkańców Siedlec. Świadczenie usług na jak najwyższym poziomie jest nierozerwalnie związane z koniecznością modernizacji źródeł wytwórczych i sieci ciepłowniczych.

Ponadto, aby Przedsiębiorstwo mogło działać i świadczyć usługi musi spełnić wyznaczane przez Unię Europejską restrykcyjnie cele klimatyczne. Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017r. Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. zobowiązane jest do dostosowania węglowych źródeł wytwarzania do nowych, bardziej rygorystycznych wymagań emisyjnych.

W związku z powyższym władze Przedsiębiorstwa podjęły decyzję o modernizacji Ciepłowni Centralnej.

Prace obejmują m. in:

- przebudowę kotła WR-25 nr K1 na kocioł w technologii ścian szczelnych. Projekt ten przyczyni się do poprawy parametrów pracy źródła, efektem czego będzie znaczna redukcja ilości spalanego miału węglowego oraz ograniczenie emisji niepożądanych substancji do środowiska.

- konwersję kotłów węglowych typu WR-25 nr K4 i nr K5 na kotły opalane gazem. Stanowi to bardzo duży krok w kierunku dekarbonizacji ciepłownictwa.

- modernizację kanałów spalin kotłów WR-25 nr K1 i nr K2. Wymianie podlegają elementy instalacji odpylania. Podyktowane jest to wyeksploatowaniem poszczególnych odcinków kanałów spalin. Celem modernizacji jest obniżenie awaryjności i poprawa bezpieczeństwa eksploatacji instalacji oczyszczania spalin.

- modernizację instalacji oczyszczania spalin dla kotła WR10 nr K3.

Przedsiębiorstwo przygotowuje się również do ograniczenia mocy kotła węglowego WR-25 nr K2 oraz wyłączenia z użytkowania kotła węglowego WR 25 nr K6.

Przeprowadzenie ww. prac pozwoli na uznanie źródeł wytwórczych Ciepłowni Centralnej za źródła o mocy mniejszej niż 50 MW oraz umożliwi objęcie instalacji wymaganiami ochrony środowiska wynikającymi z dyrektywy MCP.

Termin zakończenia inwestycji przewidziano do końca bieżącego roku.

W chwili obecnej w Ciepłowni Centralnej:

- zakończono prace modernizacyjne kanałów spalin na kotle WR 25 nr K1.Prowadzone są prace polegające na spawaniu części ciśnieniowej kotła oraz przygotowujące do wykonania rewizji wewnętrznej i próby ciśnieniowej.

- na kotle WR 25 nr K2 trwają prace polegające na modernizacji kanału spalin,

- na kotle WR 25 nr K4 trwają prace rozbiórkowe, przygotowujące do konwersji paliwowej kotła,

- na kotle WR 25 nr K5 trwają prace przygotowujące do montażu palników gazowych.

Ponadto Przedsiębiorstwo przygotowuje się do połączenia kanałów spalin kotłów WR25 nr K1 i K2 z kominem. Praca ta wymaga wygaszenia kotłów a tym samym przerwy w dostawie ciepłej wody.

W ramach pozyskania źródeł finansowania modernizacji Ciepłowni Centralnej w grudniu 2021r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycji pn. „Modernizacja kotła wodnego WR-25 nr K1 w technologii ścian szczelnych zainstalowanego w Ciepłowni Centralnej w Siedlcach oraz budowa instalacji OZE”. Ponadto w marcu 2022r. złożono wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki inwestycji pn. „Konwersja kotłów typu WR 25 nr K4 i K5 zainstalowanych w Ciepłowni Centralnej w Siedlcach na kotły opalane gazem oraz budowa punktu redukcyjnego i sprężarek z wewnętrzną instalacją gazową.”

Oprócz modernizacji Ciepłowni Centralnej Przedsiębiorstwo przeprowadziło m. in. remont kotłów odzyskownicowo-parowych K11 i K12 w Elektrociepłowni EC-2.

Pamiętać również należy, że Przedsiębiorstwo realizuje inwestycje objęte dofinansowaniem ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu: „Środowisko, Energia i Zmiana Klimatu, obszar programowy: Energia na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 14 stycznia 2022r. pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Przedsiębiorstwem Energetycznym w Siedlcach Sp z o. o. Przedmiotową umową objęte są: budowa nowych sieci ciepłowniczych, modernizacja sieci ciepłowniczej na osiedlu Wyszyńskiego, budowa kogeneracji gazowej.

W chwili obecne prace przyłączeniowe do sieci ciepłowniczej prowadzone są na ul. Floriańskiej.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 45 534 600,00 zł z czego kwota dofinansowania to 16 650 000,00 zł (z MF EOG 2014-2021 – 14 152 500,00 zł, z budżetu państwa – 2 497 500,00 zł).

Ponadto przygotowując się do sezonu grzewczego Przedsiębiorstwo w terminie 3-5 sierpnia wykona zaplanowane prace remontowe na sieciach ciepłowniczych.

Podsumowując, w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach trwają intensywne prace remontowe i modernizacyjne mające na celu nie tylko dostosowanie źródeł wytwarzania ciepła do obowiązujących norm ale również mające na celu przygotowanie źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych do nadchodzącego sezonu grzewczego.

Naszym celem jest zapewnienie ciągłości w dostawie ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w sezonie grzewczym przy możliwie najwyższej dbałości o środowisko naturalne.


inf. Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Spółka z o. o.