W dniach od 18 grudnia 2020 r do 2 lutego 2021 r. odbywa się wyłożenie do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siedlce wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2, w godzinach od 8.00 o 15.00 pokój 56 a także n astronie www.siedlce.pl w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładkach: Gospodarka przestrzenna /Studium lub w zakładce „Urząd Miasta – Planowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 lutego 2021 r. wsiedzibie Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2 w Sali nr 53 o godz. 16.00 z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dyskusja publiczna będzie transmitowana onlinepoprzez stronę www.siedlce.pl wraz z możliwością zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag poprzez połączenie telefoniczne z jednoczesnątransmisją dźwięku na numery telefonów: 25 / 794-39-77 i 25 / 794-39-78.

W dniu 1 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu w sali nr 53 oraz pod numerami telefonów:25 / 794-39-77 i 25 / 794-39-78 w godzinach od 10.00 do 16.00, dyżur autorski będzie pełnił główny projektant studium.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać do Prezydenta Miasta Siedlce w formie papierowej na adres: Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce lub w formieelektronicznej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta Siedlce e-PUAP: /0kg988ash7/skrytka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2021 r.