Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ściekówPrezydent Miasta Siedlce informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają ustawowy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, Prezydent Miasta Siedlce zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości, położonych na terenie miasta Siedlce, które nie są podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej o wypełnienie wniosku o zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Powyższe zgłoszenie obejmuje informacje umożliwiające prowadzenie ewidencji. Druki zgłoszenia można otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce Skwer Niepodległości 2 lub pobrać ze strony www.siedlce.pl.

Przypominamy również, że zgodnie z przepisami ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni mogą być wykonywane jedynie przez firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych, wydane przez Prezydenta Miasta Siedlce.

Na każde wezwanie organu kontrolującego właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z ww. usług poprzez okazanie umowy lub dowodów zapłaty.

Druk zgłoszenia do pobrania (pdf, 190kB)