Prezydent Miasta Siedlce informuje, że zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych i nieruchomości na terenie miasta Siedlce”. Prace związane z usuwaniem azbestu zostały wykonane przez wyspecjalizowaną firmę i obejmowały demontaż pokrycia dachowego z budynków mieszkalnych a także odbiór zdemontowanych wcześniej wyrobów azbestowych. Na zadanie Miasto Siedlce pozyskało dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Łącznie w tym roku usunięto 74,69 Mg azbestu.

Od 2009 roku Miasto Siedlce korzysta z dofinansowania udzielonego przez WFOŚiGW w Warszawie dla przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W tym czasie, na zlecenie Urzędu Miasta Siedlce, z terenu miasta usunięto około 1600 ton wyrobów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane realizacją ww. usługi w 2023 roku zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska /25/ 794-39-11, /25/ 794-39-17.