Prezydent Miasta Siedlce informuje, że zakończono realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Siedlce”. Prace związane z usuwaniem azbestu zostały wykonane przez wyspecjalizowaną firmę i obejmowały demontaż pokrycia dachowego z budynków mieszkalnych a także odbiór zdemontowanych wcześniej wyrobów azbestowych. Zadanie dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska,  Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota dotacji wyniosła 12.825,60 zł. Łącznie w tym roku usunięto 83,374 Mg azbestu.

Od 2009 r. Miasto Siedlce korzysta z dofinansowania udzielanego przez WFOŚiGW w Warszawie dla przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. W tym czasie, na zlecenie Urzędu Miasta Siedlce, z terenu miasta usunięto prawie 1700 ton wyrobów zawierających azbest.

Osoby zainteresowane realizacją ww. usługi w 2024 roku zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami Referatu Ochrony Środowiska /25/ 794-39-11, /25/ 794-39-17.