Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych, które przeprowadza Prezydent Miasta Siedlce.

Przedmiotem i celem konsultacji jest projekt Programu ochrony środowiska dla miasta Siedlce na lata 2021 - 2030.

Program zawiera analizę uwarunkowań wynikających z dokumentów strategicznych, sektorowych i programowych wyższego rzędu, na szczeblu regionalnym i krajowym. Dokument zawiera charakterystykę miasta i ocenę stanu środowiska
z uwzględnieniem najważniejszych komponentów środowiska, takich jak: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze oraz zagrożenia poważnymi awariami. Analizę oparto o aktualne dane charakteryzujące poszczególne obszary. Dokonano również oceny stanu środowiska oraz analizy SWOT obszarów problemowych. Dla obszarów wymagających interwencji określono cele, kierunki interwencji oraz zadania, mające wpłynąć na poprawę danego komponentu. W ramach Programu stworzono harmonogram rzeczowo-finansowy
z podziałem na zadania własne i monitorowane oraz wskazano możliwe źródła finansowania zadań zawartych w Programie.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców Siedlec.

Konsultacje społeczne potrwają 21 dni tj. od 30 listopada do 20 grudnia 2021 r.

Uwagi i wnioski można składać do 20 grudnia 2021 r. w następujący sposób:

  • w formie elektronicznej poprzez formularz konsultacyjny w Elektronicznym Systemie Konsultacji Społecznych,
  • w formie papierowej, na formularzu konsultacyjnym przesłanym drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2,
    08-110 Siedlce (obowiązuje data wpływu) lub bezpośrednio poprzez złożenie na formularzu konsultacyjnym w Biurze Obsługi Interesanta.

Projekt Programu wraz z formularzem konsultacyjnym jest dostępny na stronie: https://www.konsultacje.siedlce.pl/pl. Ponadto formularz konsultacyjny w wersji papierowej jest dostępny w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce.

Serdecznie zapraszamy do konsultacji!


Ogłoszenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych (*.pdf)

Raport z konsultacji społecznych POŚ (*.pdf)