Nabór wniosków do 31.01.2023 r.

Urząd Miasta Siedlce informuje, że do 31.01.2023 r. osoby fizyczne mogą składać wnioski w sprawie przyznania dotacji na pokrycie kosztów związanych ze zdjęciem pokryć dachowych zawierających azbest, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest. Wnioski znajdują się na stanowisku Nr 4 oraz punkcie informacyjnym w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce oraz są umieszczone na stronie internetowej Miasta Siedlce.

Warunki przyznania dotacji:


1. Wykonanie usługi zgodnie ze złożonym wnioskiem, tj.

  • Demontaż pokrycia dachowego, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest lub
  • transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest, wytworzonych w trakcie demontażu pokrycia dachowego.

2. W przypadku zdjęcia pokrycia dachowego we własnym zakresie (na własny koszt) należy dołączyć kserokopię decyzji wydanej przez właściwego marszałka, zatwierdzającej program gospodarki odpadami podmiotowi, który wykonał tę usługę.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku złożenia wniosku na pełną usługę tj. demontaż pokrycia dachowego, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, a następnie zdjęcia pokrycia dachowego we własnym zakresie, dotacja zostanie cofnięta. W związku z powyższym składając wniosek należy określić ostateczny zakres dotacji (tj. demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest bądź transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest).

3. W przypadku prowadzenia działalności rolniczej należy wypełnić załącznik - OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O POMOCY PUBLICZNEJ

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Siedlce oraz pod numerem telefonu (25) 794 39 11.