Prezydent Miasta Siedlce, przypomina, że wnioski o przyznanie stypendiów na II półrocze 2021 roku dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałych na terenie miasta Siedlce oraz uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury zamieszkałych na terenie Miasta Siedlce, można składać w terminie do 28  lutego 2021 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.


Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

- dane osobowe wnioskującego,

- informacje o dorobku twórczym, artystycznym, popularyzatorskim, konserwatorskim, naukowym lub innym,

- program stypendium - plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin zakończenia pracy,

- informacje o programie stypendium – temat, szczegółowy opis, harmonogram prac,preliminarz, cele, deklarację ewentualnych współorganizatorów, formę oraz termin zakończenia stypendium.

Kandydatury uczniów zgłasza dyrektor szkoły na wniosek:

nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy, samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej, rady rodziców, organizacji działających na terenie szkoły, instytucji kultury i sztuki, rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, innych instytucji i organizacji.

Zgłoszenie ucznia powinno zawierać:

  • - dane osobowe ucznia,
  • - nazwa i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza uczeń,
  • - program stypendium – plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin zakończenia pracy,
  • - uzasadnienie wniosku.

Warunkiem otrzymania stypendium przez ucznia (oprócz ww. danych) jest posiadanie przez niego i złożenie łącznie z wnioskiem:

  • - oceny z zachowania w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych dobrej lub wzorowej,
  • - średniej ocen w ciągu dwóch ostatnich lat m.in. 4,0 (nie stosuje się dla uczniów klas I-III),
  • - udokumentowanych osiągnięć z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury na terenie miasta Siedlce.

Wnioskek o przyznanie stypendium