Prezydent Miasta Siedlce, przypomina, że wnioski o przyznanie stypendiów na II półrocze 2020 roku dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, zamieszkałych na terenie miasta Siedlce oraz uczniów posiadających szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury zamieszkałych na terenie Miasta Siedlce, można składać w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, Skwer Niepodległości 2.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

- dane osobowe wnioskującego,

- informacje o dorobku twórczym, artystycznym, popularyzatorskim, konserwatorskim, naukowym lub innym,

- program stypendium - plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin zakończenia pracy,

- informacje o programie stypendium – temat, szczegółowy opis, harmonogram prac, preliminarz, cele, deklarację ewentualnych współorganizatorów, formę oraz termin zakończenia stypendium.

Kandydatury uczniów zgłasza dyrektor szkoły na wniosek:

nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy, samorządu uczniowskiego, rady pedagogicznej, rady rodziców, organizacji działających na terenie szkoły, instytucji kultury i sztuki, rodziców lub opiekunów prawnych ucznia, innych instytucji i organizacji.

Zgłoszenie ucznia powinno zawierać:

- dane osobowe ucznia,

- nazwa i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczęszcza uczeń,

- program stypendium – plan pracy w okresie pobierania stypendium, forma oraz termin zakończenia pracy,

- uzasadnienie wniosku.

Warunkiem otrzymania stypendium przez ucznia (oprócz ww. danych) jest posiadanie przez niego i złożenie łącznie z wnioskiem:

  • - oceny z zachowania w ciągu ostatnich dwóch lat szkolnych dobrej lub wzorowej,
  • - średniej ocen w ciągu dwóch ostatnich lat m.in. 4,0 (nie stosuje się dla uczniów klas I-III),
  • - udokumentowanych osiągnięć z zakresu twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dóbr kultury na terenie miasta Siedlce.

Wnioski o przyznanie stypendium i szczegółowe informacje można otrzymać w Gabinecie Prezydenta (pok. 131, tel. 25 794-37-92), Urząd Miasta w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2,

Są również dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.siedlce.pl

Wniosek stypendialny